ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 37

బాలకాండ సర్గ 37

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 37

తప్యమానే తపో దేవే దేవా: సర్షిగణా: పురా.
సేనాపతిమభీప్సన్త: పితామహముపాగమన్..1.37.1..

తతో.?బ్రువన్ సురాస్సర్వే భగవన్తం పితామహమ్.
ప్రణిపత్య సురాస్సర్వే సేన్ద్రాస్సాగ్నిపురోగమా:..1.37.2..

యో న స్సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా.
తప: పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా..1.37.3..

యదత్రానన్తరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా.
సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హి న: పరమా గతి:..1.37.4..4-

దేవతానాం వచశ్శ్రుత్వా సర్వలోకపితామహ:.
సాన్త్వయన్మధురైర్వాక్యైస్త్రిదశానిదమబ్రవీత్..1.37.5..

శైల పుత్ర్యా యదుక్తం తన్న ప్రజాస్యథ పత్నిషు .
తస్యా వచనమక్లిష్టం సత్యమేతన్న సంశయ:..1.37.6..

ఇయమాకాశగా గఙ్గా యస్యాం పుత్రం హుతాశన:.
జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిమరిన్దమమ్..1.37.7..

జ్యేష్ఠా శైలేన్ద్రదుహితా మానయిష్యతి తత్సుతమ్.
ఉమాయాస్తద్బహుమతం భవిష్యతి న సంశయ:..1.37.8..

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునన్దన.
ప్రణిపత్య సురాస్సర్వే పితామహమపూజయన్..1.37.9..

తే గత్వా పర్వతం రామ! కైలాసం ధాతుమణ్డితమ్.
అగ్నిం నియోజయామాసు: పుత్రార్థం సర్వదేవతా:..1.37.10..

దేవకార్యమిదం దేవ! సంవిధత్స్వ హుతాశన.
శైలపుత్ర్యాం మహాతేజో గఙ్గాయాం తేజ ఉత్సృజ..1.37.11..

దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గఙ్గామభ్యేత్య పావక:.
గర్భం ధారయ వై దేవి! దేవతానామిదం ప్రియమ్..1.37.12..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దివ్యం రూపమధారయత్.
దృష్ట్వా తన్మహిమానం స సమన్తాదవకీర్యత..1.37.13..

సమన్తతస్తదా దేవీమభ్యషిఞ్చత పావక:.
సర్వస్రోతాంసి పూర్ణాని గఙ్గాయా రఘునన్దన!..1.37.14..

తమువాచ తతో గఙ్గా సర్వదేవపురోహితమ్.
అశక్తా ధారణే దేవ! తవ తేజ స్సముద్ధతమ్.
దహ్యమానాగ్నినా తేన సమ్ప్రవ్యథితచేతనా..1.37.15..

అథాబ్రవీదిదం గఙ్గాం సర్వదేవహుతాశన:.
ఇహ హైమవతీ పాదే గర్భో.?యం సన్నివేశ్యతామ్..1.37.16..

శ్రుత్వా త్వగ్నివచో గఙగా తం గర్భమతిభాస్వరమ్.
ఉత్ససర్జ మహాతేజ స్స్రోతోభ్యో హి తదానఘ !..1.37.17..

యదస్యా నిర్గతం తస్మాత్తప్తజామ్బూనదప్రభమ్ .
కాఞ్చనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యమమలం శుభమ్..1.37.18..

తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యాదేవాభ్యజాయత..1.37.19..
మలం తస్యాభవత్తత్ర త్రపు సీసకమేవ చ.
తదేతద్ధరణీం ప్రాప్య నానాధాతురవర్ధత..1.37.20..

నిక్షిప్తమాత్రే గర్భే తు తేజోభిరభిరఞ్జితమ్.
సర్వం పర్వతసన్నద్ధం సౌవర్ణమభవద్వనమ్..1.37.21..

జాతరూపమితి ఖ్యాతం తదా ప్రభృతి రాఘవ.
సువర్ణం పురుషవ్యాఘ్ర హుతాశనసమప్రభమ్..1.37.22..
తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాఞ్చనమ్.

తం కుమారం తతో జాతం సేన్ద్రాస్సహ మరుద్గణా:..1.37.23..
క్షీరసంభావనార్థాయ కృత్తికాస్సమయోజన్.

తా: క్షీరం జాతమాత్రస్య కృత్వా సమయముత్తమమ్..1.37.24..
దదు: పుత్రో.?యమస్మాకం సర్వాసామితి నిశ్చితా:.

తతస్తు దేవతా స్సర్వా: కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్..1.37.25..
పుత్రస్త్రైలోక్యవిఖ్యాతో భవిష్యతి న సంశయ:.4-

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భపరిస్రవే..1.37.26..
స్నాపయన్ పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథానలమ్.

స్కన్ద ఇత్యబ్రువన్ దేవా: స్కన్నం గర్భపరిస్రవాత్..1.37.27..
కార్తికేయం మహాభాగం కాకుత్స్థ! జ్వలనోపమమ్.

ప్రాదుర్భూతం తత: క్షీరం కృత్తికానామనుత్తమమ్ ..1.37.28..
షణ్ణాం షడాననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయ:.

గృహీత్వా క్షీరమేకాహ్నా సుకుమారవపుస్తదా..1.37.29..
అజయత్స్వేన వీర్యేణ దైత్యసేనాగణాన్ విభు:.

సురసేనాగణపతిం తతస్తమతులద్యుతిమ్..1.37.30..
అభ్యషిఞ్చన్ సురగణా స్సమేత్యాగ్నిపురోగమా:.

ఏష తే రామ గఙ్గాయా విస్తరో.?భిహితో మయా..1.37.31..
కుమారసమ్భవశ్చైవ ధన్య: పుణ్యస్తథైవ చ.

భక్తశ్చ య: కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః.
ఆయుష్మాన్ పుత్రపౌత్రైశ్చ స్కన్దసాలోక్యతాం వ్రజేత్..1.37.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డేణ్డే సప్తత్రింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s