ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 36

బాలకాండ సర్గ 36

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 36

ఉక్తవాక్యే మునౌ తస్మిన్నుభౌ రాఘవలక్ష్మణౌ.
ప్రతినన్ద్య కథాం వీరావూచతుర్మునిపుఙ్గవమ్..1.36.1..

ధర్మయుక్తమిదం బ్రహ్మన్! కథితం పరమం త్వయా .
దుహితుశ్శైలరాజస్య జ్యేష్ఠాయా వక్తుమర్హసి..1.36.2..
విస్తరం విస్తరజ్ఞో.?సి దివ్యమానుషసమ్భవమ్.

త్రీన్ పథో హేతునా కేన ప్లావయేల్లోకపావనీ..1.36.3..
కథం గఙ్గా త్రిపథగా విశ్రుతా సరిదుత్తమా.
త్రిషు లోకేషు ధర్మజ్ఞ! కర్మభి: కైస్సమన్వితా..1.36.4..

తథా బ్రువతి కాకుత్స్థే విశ్వామిత్రస్తపోధన:.
నిఖిలేన కథాం సర్వామృషిమధ్యే న్యవేదయత్..1.36.5..

పురా రామ! కృతోద్వాహో నీలకణ్ఠో మహాతపా:.
దృష్ట్వా చ స్పృహయా దేవీం మైథునాయోపచక్రమే..1.36.6..

శితికణ్ఠస్య దేవస్య దివ్యం వర్షశతం గతమ్.
న చాపి తనయో రామ! తస్యామాసీత్ పరన్తప!..1.36.7..

తతో దేవాస్సముద్విగ్నా: పితామహపురోగమా:.
యదిహోత్పద్యతే భూతం కస్తత్ప్రతిసహిష్యతే..1.36.8..

అభిగమ్య సురాస్సర్వే ప్రణిపత్యేదమబ్రువన్.
దేవ దేవ మహాదేవ లోకస్యాస్య హితే రత ..1.36.9..
సురాణాం ప్రణిపాతేన ప్రసాదం కర్తుమర్హసి.

న లోకా ధారయిష్యన్తి తవ తేజస్సురోత్తమ ..1.36.10..
బ్రాహ్మేణ తపసా యుక్తో దేవ్యా సహ తపశ్చర.
త్రైలోక్యహితకామార్థం తేజస్తేజసి ధారయ ..1.36.11..

దేవతానాం వచశ్శ్రుత్వా సర్వలోకమహేశ్వర:.
బాఢమిత్యబ్రవీత్సర్వాన్పునశ్చైవమువాచ హ ..1.36.12..

ధారయిష్యామ్యహం తేజస్తేజస్యేవ సహోమయా.
త్రిదశా: పృథివీ చైవ నిర్వాణమధిగచ్ఛతు..1.36.13..

యదిదం క్షుభితం స్థానాన్మమ తేజో హ్యనుత్తమమ్.
ధారయిష్యతి కస్తన్మే బ్రువన్తు సురసత్తమా:..1.36.14..

ఏవముక్తాస్సురాస్సర్వే ప్రత్యూచుర్వృషభధ్వజమ్.
యత్తేజ: క్షుభితం హ్యేతత్తద్ధరా ధారయిష్యతి..1.36.15..

ఏవముక్తస్సురపతి: ప్రముమోచ మహీతలే.
తేజసా పృథివీ యేన వ్యాప్తా సగిరికాననా..1.36.16..

తతో దేవా: పునరిదమూచుశ్చాథ హుతాశనమ్.
ప్రవిశ త్వం మహాతేజో రౌద్రం వాయుసమన్విత:..1.36.17..

తదగ్నినా పునర్వ్యాప్తం సఞ్జాతశ్శ్వేతపర్వత:.
దివ్యం శరవణం చైవ పావకాదిత్యసన్నిభమ్..1.36.18..
యత్ర జాతో మహాతేజా: కార్తికేయో.?గ్నిసమ్భవ:.

అథోమాం చ శివం చైవ దేవాస్సర్షిగణాస్తదా.
పూజయామాసురత్యర్థం సుప్రీతమనసస్తత:..1.36.19..

అథ శైలసుతా రామ! త్రిదశానిదమబ్రవీత్.
సమన్యురశపత్సర్వాన్ క్రోధసంరక్తలోచనా..1.36.20..

యస్మాన్నివారితా చైవ సఙ్గతి: పుత్రకామ్యయా.
అపత్యం స్వేషు దారేషు తస్మాన్నోత్పాదయిష్యథ..1.36.21..

అద్యప్రభృతి యుష్మాకమప్రజాస్సన్తు పత్నయ:..1.36.22..
ఏవముక్త్వాసురాన్ సర్వాన్ శశాప పృథివీమపి.

అవనే నైకరూపా త్వం బహుభార్యా భవిష్యసి..1.36.23..
న చ పుత్రకృతాం ప్రీతిం మత్క్రోధకలుషీకృతా .
ప్రాప్స్యసి త్వం సుదుర్మేధే మమ పుత్రమనిచ్ఛతీ..1.36.24..

తాన్ సర్వాన్ వ్రీడితాన్ దృష్ట్వా సురాన్సురపతిస్తదా.
గమనాయోపచక్రామ దిశం వరుణపాలితామ్..1.36.25..

స గత్వా తప ఆతిష్ఠత్పార్శ్వే తస్యోత్తరే గిరౌ.
హిమవత్ప్రభవే శృఙ్గే సహ దేవ్యా మహేశ్వర:..1.36.26..

ఏష తే విస్తరో రామ శైలపుత్ర్యా నివేదిత:.
గఙ్గాయా: ప్రభవం చైవ శృణు మే సహలక్ష్మణ:..1.36.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే షట్త్రింశస్సర్గ:..

One thought on “బాలకాండ సర్గ 36

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s