ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 34

బాలకాండ సర్గ 34

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 34

కృతోద్వాహే గతే తస్మిన్ బ్రహ్మదత్తే చ రాఘవ.
అపుత్ర: పుత్రలాభాయ పౌత్రీమిష్టిమకల్పయత్..1.34.1..

ఇష్ట్యాం తు వర్తమానాయాం కుశనాభం మహీపతిమ్.
ఉవాచ పరమోదార: కుశో బ్రహ్మసుతస్తదా..1.34.2..

పుత్రస్తే సదృశ: పుత్ర భవిష్యతి సుధార్మిక:.
గాధిం ప్రాప్స్యసి తేన త్వం కీర్తిం లోకే చ శాశ్వతీమ్..1.34.3..

ఏవముక్త్వా కుశో రామ! కుశనాభం మహీపతిమ్.
జగామాకాశమావిశ్య బ్రహ్మలోకం సనాతనామ్..1.34.4..

కస్య చిత్త్వథ కాలస్య కుశనాభస్య ధీమత:.
జజ్ఞే పరమధర్మిష్ఠో గాధిరిత్యేవ నామత:..1.34.5..

స పితా మమ కాకుత్స్థ! గాధి: పరమధార్మిక:.
కుశవంశప్రసూతో.?స్మి కౌశికో రఘునన్దన ..1.34.6..

పూర్వజా భగినీ చాపి మమ రాఘవ! సువ్రతా.
నామ్నా సత్యవతీ నామ ఋచీకే ప్రతిపాదితా..1.34.7..

సశరీరా గతా స్వర్గం భర్తారమనువర్తినీ.
కౌశికీ పరమోదారా ప్రవృత్తా చ మహానదీ..1.34.8..

దివ్యా పుణ్యోదకా రమ్యా హిమవన్తముపాశ్రితా.
లోకస్య హితకామార్థం ప్రవృత్తా భగినీ మమ..1.34.9..

తతో.?హం హిమవత్పార్శ్వే వసామి నిరతస్సుఖమ్.
భగిన్యాం స్నేహసంయుక్త: కౌశిక్యాం రఘునన్దన..1.34.10..

సా తు సత్యవతీ పుణ్యా సత్యే ధర్మే ప్రతిష్ఠితా.
పతివ్రతా మహాభాగా కౌశికీ సరితాం వరా..1.34.11..

అహం హి నియమాద్రామ! హిత్వా తాం సముపాగత:.
సిద్ధాశ్రమమనుప్రాప్య సిద్ధో.?స్మి తవ తేజసా..1.34.12..

ఏషా రామ! మమోత్పత్తిస్స్వస్య వంశస్య కీర్తితా.
దేశస్య చ మహాబాహో! యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి..1.34.13..

గతో.?ర్ధరాత్ర: కాకుత్స్థ! కథా: కథయతో మమ.
నిద్రామభ్యేహి భద్రం తే మా భూద్విఘ్నో.?ధ్వనీహ న:..1.34.14..

నిష్పన్దాస్తరవస్సర్వే నిలీనమృగపక్షిణ:.
నైశేన తమసా వ్యాప్తా దిశశ్చ రఘునన్దన..1.34.15..

శనైర్వియుజ్యతే సన్ధ్యా నభో నేత్రైరివావృతమ్ .
నక్షత్రతారాగహనం జ్యోతిర్భిరివ భాసతే..1.34.16..

ఉత్తిష్ఠతి చ శీతాంశుశ్శశీ లోకతమోనుద:.
హ్లాదయన్ ప్రాణినాం లోకే మనాంసి ప్రభయా విభో..1.34.17..

నైశాని సర్వభూతాని ప్రచరన్తి తతస్తత:.
యక్షరాక్షససఙ్ఘాశ్చ రౌద్రాశ్చ పిశితాశనా:..1.34.18..

ఏవముక్త్వా మహాతేజా విరరామ మహాముని:.
సాధు సాధ్వితి తం సర్వే ఋషయో హ్యభ్యపూజయన్..1.34.19..

కుశికానామయం వంశో మహాన్ ధర్మపరస్సదా.
బ్రహ్మోపమా మహాత్మాన: కుశవంశ్యా నరోత్తమా:..1.34.20..

విశేషేణ భవానేవ విశ్వామిత్రో మహాయశా:.
కౌశికీ సరితాం శ్రేష్ఠా కులోద్యోతకరీ తవ..1.34.21..

ఇతి తైర్మునిశార్దూలై: ప్రశస్త: కుశికాత్మజ: .
నిద్రాముపాగమచ్ఛ్రీమాన్ అస్తంగత ఇవాంశుమాన్..1.34.22..

రామో.?పి సహసౌమిత్రి: కిఞ్చిదాగతవిస్మయ:.
ప్రశస్య మునిశార్దూలం నిద్రాం సముపసేవతే..1.34.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డేణ్డే చతుస్త్రింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s