ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 33

బాలకాండ సర్గ 33

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 33

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా కుశనాభస్య ధీమత:.
శిరోభిశ్చరణౌ స్పృష్ట్వా కన్యాశతమభాషత..1.33.1..

వాయుస్సర్వాత్మకో రాజన్! ప్రధర్షయితుమిచ్ఛతి.
అశుభం మార్గమాస్థాయ న ధర్మం ప్రత్యవేక్షతే..1.33.2..

పితృమత్యస్స్మ భద్రం తే స్వచ్ఛన్దే న వయం స్థితా:.
పితరం నో వృణీష్వ త్వం యది నో దాస్యతే తవ..1.33.3..

తేన పాపానుబన్ధేన వచనం న ప్రతీచ్ఛతా.
ఏవం బ్రువన్త్యస్సర్వాస్స్మ వాయునా నిహతా భృశమ్..1.33.4..

తాసాం తద్వచనం శ్రుత్వా రాజా పరమధార్మిక:.
ప్రత్యువాచ మహాతేజా: కన్యాశతమనుత్తమమ్..1.33.5..

క్షాన్తం క్షమావతాం పుత్ర్య: కర్తవ్యం సుమహత్కృతమ్.
ఐకమత్యముపాగమ్య కులం చావేక్షితం మమ..1.33.6..

అలఙ్కారో హి నారీణాం క్షమా తు పురుషస్య వా.
దుష్కరం తచ్చ యత్ క్షాన్తం త్రిదశేషు విశేషత:..1.33.7..
యాదృశీ వ: క్షమా పుత్ర్యస్సర్వాసామవిశేషత:.

క్షమా దానం క్షమా యజ్ఞః క్షమా సత్యం హి పుత్రికా:..1.33.8..
క్షమా యశ: క్షమా ధర్మ: క్షమయా నిష్ఠితం జగత్.

విసృజ్య కన్యా: కాకుత్స్థ! రాజా త్రిదశవిక్రమ:..1.33.9..
మన్త్రజ్ఞో మన్త్రయామాస ప్రదానం సహ మన్త్రిభి:.
దేశకాలౌ ప్రదానస్య సదృశే ప్రతిపాదనమ్..1.33.10..

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు చూలీ నామ మహాతపా:.
ఊర్ధ్వరేతాశ్శుభాచారో బ్రాహ్మం తప ఉపాగమత్..1.33.11..

తప్యన్తం తమృషిం తత్ర గన్ధర్వీ పర్యుపాసతే.
సోమదా నామ భద్రం తే ఊర్మిలా తనయా తదా..1.33.12..

సా చ తం ప్రణతా భూత్వా శుశ్రూషణపరాయణా.
ఉవాస కాలే ధర్మిష్ఠా తస్యాస్తుష్టో.?భవద్గురు:..1.33.13..

స చ తాం కాలయోగేన ప్రోవాచ రఘునన్దన.
పరితుష్టో.?స్మి భద్రం తే కిం కరోమి తవ ప్రియమ్..1.33.14..

పరితుష్టం మునిం జ్ఞాత్వా గన్ధర్వీ మధురస్వరా.
ఉవాచ పరమప్రీతా వాక్యజ్ఞా వాక్యకోవిదమ్..1.33.15..

లక్ష్మ్యా సముదితో బ్రాహ్మ్యా బ్రహ్మభూతో మహాతపా:.
బ్రాహ్మేణ తపసా యుక్తం పుత్రమిచ్ఛామి ధార్మిక..1.33.16..

అపతిశ్చాస్మి భద్రం తే భార్యా చాస్మి న కస్యచిత్.
బ్రాహ్మేణోపగతాయాశ్చ దాతుమర్హసి మే సుతమ్..1.33.17..

తస్యా: ప్రసన్నో బ్రహ్మర్షిర్దదౌ పుత్రమనుత్తమమ్.
బ్రహ్మదత్త ఇతి ఖ్యాతం మానసం చూలినస్సుతమ్..1.33.18..

స రాజా సౌమదేయస్తు పురీమధ్యవసత్తదా.
కాంపిల్యాం పరయా లక్ష్మ్యా దేవరాజో యథా దివమ్..1.33.19..

స బుద్ధిం కృతవాన్ రాజా కుశనాభస్సుధార్మిక:.
బ్రహ్మదత్తాయ కాకుత్స్థ! దాతుం కన్యాశతం తదా..1.33.20..

తమాహూయ మహాతేజా బ్రహ్మదత్తం మహీపతి:.
దదౌ కన్యాశతం రాజా సుప్రీతేనాన్తరాత్మనా..1.33.21..

యథాక్రమం తత: పాణీన్ జగ్రాహ రఘునన్దన.
బ్రహ్మదత్తో మహీపాలస్తాసాం దేవపతిర్యథా..1.33.22..

స్పృష్టమాత్రే తత: పాణౌ వికుబ్జా విగతజ్వరా:.
యుక్తా: పరమయా లక్ష్మ్యా బభు: కన్యాశతం తదా..1.33.23..ృ32

స దృష్ట్వా వాయునా ముక్తా: కుశనాభో మహీపతి:.
బభూవ పరమప్రీతో హర్షం లేభే పున:పున:..1.33.24..

కృతోద్వాహం తు రాజానం బ్రహ్మదత్తం మహీపతి:.
సదారం ప్రేషయామాస సోపాధ్యాయగణం తదా..1.33.25..

సోమదా.?పి సుసంహృష్టా పుత్రస్య సదృశీం క్రియామ్.
యథాన్యాయం చ గన్ధర్వీ స్నుషాస్తా: ప్రత్యనన్దత..1.33.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డేణ్డే త్రయస్త్రింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s