ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 30

బాలకాండ సర్గ 30

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 30

అథ తౌ దేశకాలజ్ఞౌ రాజాపుత్రావరిన్దమౌ.
దేశే కాలే చ వాక్యజ్ఞావబ్రూతాం కౌశికం వచ:..1.30.1..

భగవన్! శ్రోతుమిచ్ఛావో యస్మిన్ కాలే నిశాచరౌ.
సంరక్షణీయౌ తౌ బ్రహ్మన్నాతివర్తేత తత్క్షణమ్..1.30.2..

ఏవం బ్రువాణౌ కాకుత్స్థౌ త్వరమాణౌ యుయుత్సయా.
సర్వే తే మునయ: ప్రీతా: ప్రశశంసుర్నృపాత్మజౌ..1.30.3..

అద్యప్రభృతి షడ్రాత్రం రక్షతం రాఘవౌ యువామ్.
దీక్షాం గతో హ్యేష మునిర్మౌనిత్వం చ గమిష్యతి..1.30.4..

తౌ తు తద్వచనం శ్రుత్వా రాజపుత్రౌ యశస్వినౌ.
అనిద్రౌ షడహోరాత్రం తపోవనమరక్షతామ్..1.30.5..

ఉపాసాఞ్చక్రతుర్వీరౌ యత్తౌ పరమధన్వినౌ.
రరక్షతుర్మునివరం విశ్వామిత్రమరిన్దమౌ..1.30.6..030

అథ కాలే గతే తస్మిన్ షష్ఠే.?హని సమాగతే.
సౌమిత్రిమబ్రవీద్రామో యత్తో భవ సమాహిత:..1.30.7..

రామస్యైవం బ్రువాణస్య త్వరితస్య యుయుత్సయా.
ప్రజజ్వాల తతో వేదిస్సోపాధ్యాయపురోహితా..1.30.8..

సదర్భచమసస్రుక్కా ససమిత్కుసుమోచ్చయా.
విశ్వామిత్రేణ సహితా వేదిర్జజ్వాల సర్త్విజా..1.30.9..

మన్త్రవచ్చ యథాన్యాయం యజ్ఞో.?సౌ సమ్ప్రవర్తతే.
ఆకాశే చ మహాన్ శబ్ద: ప్రాదురాసీద్భయానక:..1.30.10..0

ఆవార్య గగనం మేఘో యథా ప్రావృషి నిర్గత:.
తథామాయాం వికుర్వాణౌ రాక్షసావభ్యధావతామ్..1.30.11..

మారీచశ్చ సుబాహుశ్చ తయోరనుచరాశ్చ యే.
ఆగమ్య భీమసఙ్కాశా రుధిరౌఘమవాసృజన్..1.30.12..

సా తేన రుధిరౌఘేణ వేదిర్జజ్వాల మణ్డితా.
సహసా.?భిద్రుతో రామస్తానపశ్య త్తతో దివి..1.30.13..

తావాపతన్తౌ సహసా దృష్ట్వా రాజీవలోచన:.
లక్ష్మణం త్వభిసమ్ప్రేక్ష్య రామో వచనమబ్రవీత్..1.30.14..

పశ్య లక్ష్మణ దుర్వృత్తాన్ రాక్షసాన్ పిశితాశనాన్.
మానవాస్త్రసమాధూతాననిలేన యథా ఘనాన్..1.30.15..

మానవం పరమోదారమస్త్రం పరమభాస్వరమ్.
చిక్షేప పరమక్రుద్ధో మారీచోరసి రాఘవ:..1.30.16..

స తేన పరమాస్త్రేణ మానవేన సమాహిత:.
సంపూర్ణం యోజనశతం క్షిప్తస్సాగరసమ్ప్లవే..1.30.17..

విచేతనం విఘూర్ణన్తం శీతేషు బలతాడితమ్.
నిరస్తం దృశ్య మారీచం రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్..1.30.18..

పశ్య లక్ష్మణ శీతేషుం మానవం ధర్మసంహితమ్.
మోహయిత్వా నయత్యేనం న చ ప్రాణైర్వ్యయుజ్యత..1.30.19..

ఇమానపి వధిష్యామి నిర్ఘృణాన్ దుష్టచారిణ:.
రాక్షసాన్ పాపకర్మస్థాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రుధిరాశనాన్..1.30.20..

సఙ్గృహ్యాస్త్రం తతో రామో దివ్యమాగ్నేయమద్భుతమ్.
సుబాహూరసి చిక్షేప సవిద్ధ: ప్రాపతద్భువి..1.30.21..

శేషాన్ వాయవ్యమాదాయ నిజఘాన మహాయశా:.
రాఘవ: పరమోదారో మునీనాం ముదమావహన్..1.30.22..

స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునన్దన:.
ఋషిభి: పూజితస్తత్ర యథేన్ద్రో విజయే పురా..1.30.23..

అథ యజ్ఞే సమాప్తే తు విశ్వామిత్రో మహాముని:.
నిరీతికా దిశో దృష్టవా కాకుత్స్థమిదమబ్రవీత్..1.30.24..

కృతార్థో.?స్మి మహాబాహో! కృతం గురువచస్త్వయా.
సిద్ధాశ్రమమిదం సత్యం కృతం రామ! మహాయశ:..1.30.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే త్రింశస్సర్గ:..02

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s