ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 27

బాలకాండ సర్గ 27

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 27

అథ తాం రజనీముష్య విశ్వామిత్రో మహాయశాః.
ప్రహస్య రాఘవం వాక్యమువాచ మధురాక్షరమ్..1.27.1..

పరితుష్టో.?స్మి భద్రం తే రాజపుత్ర! మహాయశః.
ప్రీత్యా పరమయా యుక్తో దదామ్యస్త్రాణి సర్వశః..1.27.2..

దేవాసురగణాన్వాపి సగన్ధర్వోరగానపి.
యైరమిత్రాన్ ప్రసహ్యాజౌ వశీకృత్య జయిష్యసి..1.27.3..
తాని దివ్యాని భద్రం తే దదామ్యస్త్రాణి సర్వశః .

దణ్డచక్రం మహద్దివ్యం తవ దాస్యామి రాఘవ..1.27.4..
ధర్మచక్రం తతో వీర! కాలచక్రం తథైవ చ.
విష్ణుచక్రం తథాత్యుగ్రమైన్ద్రమస్త్రం తథైవ చ..1.27.5..
వజ్రమస్త్రం నరశ్రేష్ఠ శైవం శూలవరం తథా.
అస్త్రం బ్రహ్మశిరశ్చైవ ఐషీకమపి రాఘవ..1.27.6..
దదామి తే మహాబాహో! బ్రాహ్మమస్త్రమనుత్తమమ్.

గదే ద్వే చైవ కాకుత్స్థ మోదకీ శిఖరీ ఉభే..1.27.7..
ప్రదీప్తే నరశార్దూల ప్రయచ్ఛామి నృపాత్మజ.

ధర్మపాశమహం రామ! కాలపాశం తథైవ చ..1.27.8..
పాశం వారుణమస్త్రం చ దదామ్యహమనుత్తమమ్.

అశనీ ద్వే ప్రయచ్ఛామి శుష్కార్ద్రే రఘునన్దన..1.27.9..
దదామి చాస్త్రం పైనాకమస్త్రం నారాయణం తథా.

ఆగ్నేయమస్త్రం దయితం శిఖరం నామ నామతః..1.27.10..
వాయవ్యం ప్రథనం నామ దదామి చ తవానఘ .

అస్త్రం హయశిరో నామ క్రౌఞ్చమస్త్రం తథైవ చ.
శక్తిద్వయం చ కాకుత్స్థ! దదామి తవ రాఘవ..1.27.11..

కఙ్కాలం ముసలం ఘోరం కాపాలమథ కఙ్కణమ్.
ధారయన్త్యసురా యాని దదామ్యేతాని సర్వశః..1.27.12..

వైద్యాధరం మహాస్త్రం చ నన్దనం నామ నామతః.
అసిరత్నం మహాబాహో దదామి చ నృపాత్మజ..1.27.13..

గాన్ధర్వమస్త్రం దయితం మానవం నామ నామతః.
ప్రస్వాపనప్రశమనే దద్మి సౌరం చ రాఘవ..1.27.14..

దర్పణం శోషణం చైవ సన్తాపనవిలాపనే.
మదనం చైవ దుర్ధర్షం కన్దర్పదయితం తథా..1.27.15..
పైశాచమస్త్రం దయితం మోహనం నామ నామతః.
ప్రతీచ్ఛ నరశార్దూల! రాజపుత్ర! మహాయశః..1.27.16..

తామసం నరశార్దూల! సౌమనం చ మహాబల.
సంవర్ధం చైవ దుర్ధర్షం మౌసలం చ నృపాత్మజ..1.27.17..
సత్యమస్త్రం మహాబాహో తథా మాయాధరం పరమ్.
ఘోరం తేజః ప్రభం నామ పరతేజో.?పకర్షణమ్..1.27.18..
సౌమ్యాస్త్రం శిశిరం నామ త్వష్టురస్త్రం సుదామనమ్.
దారుణం చ భగస్యాపి శితేషు మథ మానవమ్..1.27.19..

ఏతాన్ రామ! మహాబాహో! కామరూపాన్ మహాబలాన్ .
గృహాణ పరమోదారాన్ క్షిప్రమేవ నృపాత్మజ..1.27.20..

స్థితస్తు ప్రాఙ్ముఖో భూత్వా శుచిర్మునివరస్తదా.
దదౌ రామాయ సుప్రీతో మన్త్రగ్రామమనుత్తమమ్..1.27.21..

సర్వసఙ్గ్రహణం యేషాం దైవతైరపి దుర్లభమ్.
తాన్యస్త్రాణి తదా విప్రో రాఘవాయ న్యవేదయత్..1.27.22..

జపతస్తు మునేస్తస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః.
ఉపతస్థుర్మహార్హాణి సర్వాణ్యస్త్రాణి రాఘవమ్..1.27.23..

ఊచుశ్చ ముదితాస్సర్వే రామం ప్రాఞ్జలయస్తదా.
ఇమే స్మ పరమోదారాః కిఙ్కరాస్తవ రాఘవ..1.27.24..

ప్రతిగృహ్య చ కాకుత్స్థః సమాలభ్య చ పాణినా.
మానసా మే భవిష్యధ్వమితి తానభ్యచోదయత్..1.27.25..

తతః ప్రీతమనా రామో విశ్వామిత్రం మహామునిమ్.
అభివాద్య మహాతేజా గమనాయోపచక్రమే..1.27.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే సప్తవింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s