ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 24

బాలకాండ సర్గ 24

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 24

తత: ప్రభాతే విమలే కృతాహ్నికమరిన్దమౌ.
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య నద్యాస్తీరముపాగతౌ..1.24.1..

తే చ సర్వే మహాత్మానో మునయస్సంశ్రితవ్రతా:.
ఉపస్థాప్య శుభాం నావం విశ్వామిత్రమథాబ్రువన్..1.24.2..

ఆరోహతు భవాన్నావం రాజపుత్రపురస్కృత:.
అరిష్టం గచ్ఛ పన్థానం మా భూత్కాలవిపర్యయ:..1.24.3..

విశ్వామిత్రస్తథేత్యుక్తవా తానృషీనభిపూజ్య చ.
తతార సహితస్తాభ్యాం సరితం సాగరఙ్గమామ్..1.24.4..

తతశ్శుశ్రావ వై శబ్దమతిసంరమ్భవర్ధితమ్.
మధ్యమాగమ్య తోయస్య సహ రామ:కనీయసా..1.24.5..

అథ రామస్సరిన్మధ్యే పప్రచ్ఛ మునిపుఙ్గవమ్.
వారిణో భిద్యమానస్య కిమయం తుములో ధ్వని:..1.24.6..

రాఘవస్య వచశ్శ్రుత్వా కౌతూహలసమన్విత:.
కథయామాస ధర్మాత్మా తస్య శబ్దస్య నిశ్చయమ్..1.24.7..

కైలాసపర్వతే రామ మనసా నిర్మితం సర:.
బ్రహ్మణా నరశార్దూల తేనేదం మానసం సర:..1.24.8..

తస్మాత్సుస్రావ సరసస్సాయోధ్యాముపగూహతే .
సర ప్రవృత్తా సరయూ: పుణ్యా బ్రహ్మసరశ్చ్యుతా..1.24.9..

తస్యాయమతులశ్శబ్దో జాహ్నవీమభివర్తతే.
వారిసఙ్క్షోభజో రామ ప్రణామం నియత:కురు..1.24.10..

తాభ్యాం తు తావుభౌ కృత్వా ప్రణామమతిధార్మికౌ.
తీరం దక్షిణమాసాద్య జగ్మతుర్లఘువిక్రమౌ..1.24.11..

స వనం ఘోరసఙ్కాశం దృష్ట్వా నృపవరాత్మజ:.
అవిప్రహతమైక్ష్వాక: పప్రచ్ఛ మునిపుఙ్గవమ్..1.24.12..

అహో వనమిదం దుర్గం ఝిల్లికాగణనాదితమ్.
భైరవైశ్శపదై: పూర్ణం శకున్తైర్దారుణారుతై:..1.24.13..

నానాప్రకారైశ్శకునై ర్వాశ్యద్భిర్భైరవస్వనై:.
సింహవ్యాఘ్రవరాహైశ్చ వారణైశ్చోపశోభితమ్..1.24.14..

ధవాశ్వకర్ణకకుభైర్బిల్వతిన్దుకపాటలై:.
సఙ్కీర్ణం బదరీభిశ్చ కిన్న్వేతద్దారుణం వనమ్..1.24.15..

తమువాచ మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహాముని:.
శ్రూయతాం వత్స కాకుత్స్థ! యస్యైతద్దారుణం వనమ్..1.24.16..

ఏతౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ పూర్వమాస్తాం నరోత్తమ!.
మలదాశ్చ కరూశాశ్చ దేవనిర్మాణనిర్మితౌ..1.24.17..

పురా వృత్రవధే రామ! మలేన సమభిప్లుతమ్.
క్షుధా చైవ సహస్రాక్షం బ్రహ్మహత్యా సమావిశత్..1.24.18..

తమిన్ద్రం స్నాపయన్ దేవా ఋషయశ్చ తపోధనా:.
కలశైస్స్నాపయామాసుర్మలం చాస్య ప్రమోచయన్..1.24.19..

ఇహ భూమ్యాం మలం దత్వా దత్వా కారూశమేవ చ.
శరీరజం మహేన్ద్రస్య తతో హర్షం ప్రపేదిరే..1.24.20..

నిర్మలో నిష్కరూశశ్చ శుచిరింన్ద్రో యదాభవత్.
దదౌ దేశస్య సుప్రీతో వరం ప్రభురనుత్తమమ్..1.24.21..

ఇమౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ ఖ్యాతిం లోకే గమిష్యత:.
మలదాశ్చ కరూశాశ్చ మమాఙ్గమలధారిణౌ..1.24.22..

సాధు సాధ్వితి తం దేవా: పాకశాసనమబ్రువన్.
దేశస్య పూజాం తాం దృష్ట్వా కృతాం శక్రేణ ధీమతా..1.24.23..

ఏతౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ దీర్ఘకాలమరిన్దమ.
మలదాశ్చ కరూశాశ్చ ముదితౌ ధనధాన్యత:..1.24.24..

కస్యచిత్త్వథ కాలస్య యక్షీ వై కామరూపిణీ.
బలం నాగసహస్రస్య ధారయన్తీ తదా హ్యభూత్..1.24.25..
తాటకా నామ భద్రం తే భార్యా సున్దస్య ధీమత:. 2
మారీచో రాక్షస: పుత్రో యస్యాశ్శక్రపరాక్రమ:..1.24.26..

వృత్తబాహుర్మహావీర్యో విపులాస్య తనుర్మహాన్.
రాక్షసో భైరవాకారో నిత్యం త్రాసయతే ప్రజా:..1.24.27..

ఇమౌ జనపదౌ నిత్యం వినాశయతి రాఘవ.
మలదాంశ్చ కరూశాంశ్చ తాటకా దుష్టచారిణీ..1.24.28..

సేయం పన్థానమావృత్య వసత్యధ్యర్ధయోజనే.
అత ఏవ న గన్తవ్యం తాటకాయా వనం యత:..1.24.29..

స్వబాహుబలమాశ్రిత్య జహీమాం దుష్టచారిణీమ్.
మన్నియోగాదిమం దేశం కురు నిష్కణ్టకం పున:..1.24.30..

న హి కశ్చిదిమం దేశం శక్నోత్యాగన్తుమీదృశమ్.
యక్షిణ్యా ఘోరయా రామ ఉత్సాదితమసహ్యయా..1.24.31..

ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యథైతద్దారుణం వనమ్.
యక్ష్యా చోత్సాదితం సర్వమద్యాపి న నివర్తతే..1.24.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే చతుర్వింశతిస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s