ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 22

బాలకాండ సర్గ 22

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 22

ప్రహృష్టవదనో రామమాజుహావ సలక్ష్మణమ్..1.22.1..

కృతస్వస్త్యయనం మాత్రా పిత్రా దశరథేన చ.
పురోధసా వసిష్ఠేన మఙ్గలైరభిమన్త్రితమ్..1.22.2..
స పుత్రం మూర్ధ్న్యుపాఘ్రాయ రాజా దశరథ: ప్రియమ్.
దదౌ కుశికపుత్రాయ సుప్రీతేనాన్తరాత్మనా..1.22.3..

తతో వాయుస్సుఖస్పర్శో నీరజస్కో వవౌ తదా.
విశ్వామిత్రగతం దృష్ట్వా రామం రాజీవలోచనమ్..1.22.4..

పుష్పవృష్టిర్మహత్యాసీద్దేవదున్దుభినిస్వనై:.
శఙ్ఖదున్దుభినిర్ఘోష: ప్రయాతే తు మహాత్మని..1.22.5..

విశ్వామిత్రో యయావగ్రే తతో రామో ధనుర్ధర:.
కాకపక్షధరో ధన్వీ తం చ సౌమిత్రిరన్వగాత్..1.22.6..

కలాపినౌ ధనుష్పాణీ శోభమానౌ దిశో దశ .
విశ్వామిత్రం మహాత్మానం త్రిశీర్షావివ పన్నగౌ..1.22.7..
అనుజగ్మతురక్షుద్రౌ పితామహమివాశ్వినౌ.

తదా కుశికపుత్రం తు ధనుష్పాణీ స్వలఙ్కృతౌ..1.22.8..
బద్ధగోధాఙ్గులిత్రాణౌ ఖడ్గవన్తౌ మహాద్యుతీ .
కుమారౌ చారువపుషౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ ..1.22.9..
అనుయాతౌ శ్రియా దీప్తౌ శోభయేతామనిన్దితౌ.
స్థాణుం దేవమివాచిన్త్యం కుమారావివ పావకీ ..1.22.10..

అధ్యర్ధయోజనం గత్వా సరయ్వా దక్షిణే తటే.
రామేతి మధురాం వాణీం విశ్వామిత్రో.?భ్యభాషత..1.22.11..

గృహాణ వత్స! సలిలం మా భూత్కాలస్య పర్యయ:.
మన్త్రగ్రామం గృహాణ త్వం బలామతిబలాం తథా..1.22.12..

న శ్రమో న జ్వరో వా తే న రూపస్య విపర్యయ:.
న చ సుప్తం ప్రమత్తం వా ధర్షయిష్యన్తి నై.?ృతా:..1.22.13..

న బాహ్వోస్సదృశో వీర్యే పృథివ్యామస్తి కశ్చన.
త్రిషు లోకేషు వై రామ! న భవేత్సదృశస్తవ ..1.22.14..

న సౌభాగ్యే న దాక్షిణ్యే న జ్ఞానే బుద్ధినిశ్చయే.
నోత్తరే ప్రతివక్తవ్యే సమో లోకే తవా.?నఘ..1.22.15..4

ఏతద్విద్యాద్వయే లబ్ధే భవితా నాస్తి తే సమ:.
బలాత్వతిబలా చైవ సర్వజ్ఞానస్య మాతరౌ..1.22.16..

క్షుత్పిపాసే న తే రామ! భవిష్యేతే నరోత్తమ !.
బలామతిబలాం చైవ పఠత: పథి రాఘవ..1.22.17..

విద్యాద్వయమధీయానే యశశ్చాప్యతులం త్వయి.
పితామహసుతే హ్యేతే విద్యే తేజస్సమన్వితే..1.22.18..
ప్రదాతుం తవ కాకుత్స్థ! సదృశస్త్వం హి ధార్మిక!.

కామం బహుగుణాస్సర్వే త్వయ్యేతే నాత్ర సంశయ:.
తపసా సమ్భృతే చైతే బహురూపే భవిష్యత:..1.22.19..

తతో రామో జలం స్పృష్ట్వా ప్రహృష్టవదనశ్శుచి:.
ప్రతిజగ్రాహ తే విద్యే మహర్షేర్భావితాత్మన:..1.22.20..

విద్యాసముదితో రామశ్శుశుభే భూరివిక్రమ:.
సహస్రరశ్మిర్భగవాన్ శరదీవ దివాకర:..1.22.21..
గురుకార్యాణి సర్వాణి నియుజ్య కుశికాత్మజే.
ఊషుస్తాం రజనీం తత్ర సరయ్వాం సుసుఖం త్రయ:..1.22.22..

దశరథనృపసూనుసత్తమాభ్యాం
తృణశయనే.?నుచితే సహోషితాభ్యామ్.
కుశికసుతవచో.?నులాలితాభ్యాం
సుఖమివ సా విబభౌ విభావరీ చ..1.22.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ద్వావింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s