ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 21

బాలకాండ సర్గ 21

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 21

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య స్నేహపర్యాకులాక్షరమ్.
సమన్యు: కౌశికో వాక్యం ప్రత్యువాచ మహీపతిమ్..1.21.1..

పూర్వమర్థం ప్రతిశ్రుత్య ప్రతిజ్ఞాం హాతుమిచ్ఛసి.
రాఘవాణామయుక్తో.?యం కులస్యాస్య విపర్యయ:..1.21.2..

యదీదం తే క్షమం రాజన్! గమిష్యామి యథా.?గతమ్.
మిథ్యాప్రతిజ్ఞ: కాకుత్స్థ! సుఖీభవ సబాన్ధవ:..1.21.3..

తస్య రోషపరీతస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమత:.
చచాల వసుధా కృత్స్నా వివేశ చ భయం సురాన్..1.21.4..

త్రస్తరూపం తు విజ్ఞాయ జగత్సర్వం మహానృషి:.
నృపతిం సువ్రతో ధీరో వసిష్ఠో వాక్యమబ్రవీత్..1.21.5..

ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతస్సాక్షాద్ధర్మ ఇవాపర:.
ధృతిమాన్ సువ్రత: శ్రీమాన్నధర్మం హాతుమర్హసి..1.21.6..

త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతో ధర్మాత్మా ఇతి రాఘవ.
స్వధర్మం ప్రతిపద్యస్వ నాధర్మం వోఢుమర్హసి..1.21.7..

సంశ్రుత్యైవం కరిష్యామీత్యకుర్వాణస్య రాఘవ.
ఇష్టాపూర్తవధో భూయాత్తస్మాద్రామం విసర్జయ..1.21.8..

కృతాస్త్రమకృతాస్త్రం వా నైనం శక్ష్యన్తి రాక్షసా:.
గుప్తం కుశికపుత్రేణ జ్వలనేనామృతం యథా..1.21.9..

ఏష విగ్రహవాన్ ధర్మ ఏష వీర్యవతాం వర:.
ఏష బుధ్యా.?ధికో లోకే తపసశ్చ పరాయణమ్..1.21.10..

ఏషో.?స్త్రాన్ వివిధాన్వేత్తి త్రైలోక్యే సచరాచరే.
నైనమన్య: పుమాన్వేత్తి న చ వేత్స్యన్తి కేచన..1.21.11..

న దేవా నర్షయ: కేచిన్నాసురా న చ రాక్షసా:.
గన్ధర్వయక్షప్రవరాస్సకిన్నరమహోరగా:..1.21.12..

సర్వాస్త్రాణి భృశాశ్వస్య పుత్రా: పరమధార్మికా:.
కౌశికాయ పురా దత్తా యదా రాజ్యం ప్రశాసతి..1.21.13..

తే.?పి పుత్రా భృశాశ్వస్య ప్రజాపతిసుతాసుతా:.
నైకరూపా మహావీర్యా దీప్తిమన్తో జయావహా:..1.21.14..

జయా చ సుప్రభా చైవ దక్షకన్యే సుమధ్యమే.
తే సువాతే.?స్త్రశస్త్రాణి శతం పరమభాస్వరమ్..1.21.15..

పఞ్చాశతం సుతాన్ లేభే జయా నామ పరాన్ పురా.
వధాయాసురసైన్యానామమేయాన్ కామరూపిణ:..1.21.16..

సుప్రభా.?జనయచ్చాపి పుత్రాన్పఞ్చాశతం పున:.
సంహారాన్నామదుర్ధర్షాన్ దురాక్రామాన్ బలీయస:..1.21.17..

తాని చాస్త్రాణి వేత్త్యేష యథావత్కుశికాత్మజ:.
అపూర్వాణాం చ జననే శక్తో భూయస్స ధర్మవిత్..1.21.18..

ఏవం వీర్యో మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహాయశాః.
న రామగమనే రాజన్! సంశయం కర్తుమర్హసి..1.21.19..

తేషాం నిగ్రహణే శక్తస్స్వయం చ కుశికాత్మజ:.
తవ పుత్రహితార్థాయ త్వాముపేత్యాభియాచతే..1.21.20..

ఇతి మునివచనాత్ప్రసన్నచిత్తో
రఘువృషభస్తు ముమోద భాస్వరాఙ్గ:.
గమనమభిరురోచ రాఘవస్య
ప్రథితయశా: కుశికాత్మజాయ బుధ్యా..1.21.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ఏకవింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s