ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 20

బాలకాండ సర్గ 20

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 20

తచ్ఛ్రుత్వా రాజశార్దూలో విశ్వామిత్రస్య భాషితమ్.
ముహూర్తమివ నిస్సంజ్ఞస్సంజ్ఞావానిదమబ్రవీత్..1.20.1..

ఊనషోడశవర్షో మే రామో రాజీవలోచన:.
న యుద్ధయోగ్యతామస్య పశ్యామి సహ రాక్షసై:..1.20.2..

ఇయమక్షౌహిణీ పూర్ణా యస్యాహం పతిరీశ్వర:.
అనయా సంవృతో గత్వా యోద్ధా.?హం తైర్నిశాచరై:..1.20.3..3-

ఇమే శూరాశ్చ విక్రాన్తా భృత్యా మే.?స్త్రవిశారదా:.
యోగ్యా రక్షోగణైర్యోద్ధుం న రామం నేతుమర్హసి..1.20.4..

అహమేవ ధనుష్పాణిర్గోప్తా సమరమూర్ధని.
యావత్ప్రాణాన్ధరిష్యామి తావద్యోత్స్యే నిశాచరై:..1.20.5..

నిర్విఘ్నా వ్రతచర్యా సా భవిష్యతి సురక్షితా.
అహం తత్రాగమిష్యామి న రామం నేతుమర్హసి..1.20.6..

బాలో హ్యకృతవిద్యశ్చ న చ వేత్తి బలాబలమ్.
న చాస్త్రబలసంయుక్తో న చ యుద్ధవిశారద:..1.20.7..
న చాసౌ రక్షసాం యోగ్య: కూటయుద్ధా హి తే ధ్రువమ్ .

విప్రయుక్తో హి రామేణ ముహూర్తమపి నోత్సహే..1.20.8..
జీవితుం మునిశార్దూల! న రామం నేతుమర్హసి.

యది వా రాఘవం బ్రహ్మన్నేతుమిచ్ఛసి సువ్రత!..1.20.9..
చతురఙ్గసమాయుక్తం మయా చ సహితం నయ.

షష్టిర్వర్షసహస్రాణి జాతస్య మమ కౌశిక!..1.20.10..
దు:ఖేనోత్పాదితశ్చాయం న రామం నేతుమర్హసి.

చతుర్ణామాత్మజానాం హి ప్రీతి:పరమికా మమ..1.20.11..
జ్యేష్ఠం ధర్మప్రధానం చ న రామం నేతుమర్హసి.

కింవీర్యా రాక్షసాస్తే చ కస్య పుత్రాశ్చ తే చ కే..1.20.12..
కథం ప్రమాణా: కే చైతాన్రక్షన్తి మునిపుఙ్గవ!.

కథం చ ప్రతికర్తవ్యం తేషాం రామేణ రక్షసామ్..1.20.13..
మామకైర్వా బలైర్బ్రహ్మన్మయా వా కూటయోధినామ్.3-

సర్వం మే శంస భగవన్కథం తేషాం మయా రణే..1.20.14..
స్థాతవ్యం దుష్టభావానాం వీర్యోత్సిక్తా హి రాక్షసా:.4
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా విశ్వామిత్రో.?భ్యభాషత..1.20.15..

పౌలస్త్యవంశప్రభవో రావణో నామ రాక్షస:.
స బ్రహ్మణా దత్తవరస్త్రైలోక్యం బాధతే భృశమ్..1.20.16..
మహాబలో మహావీర్యో రాక్షసైర్బహుభిర్వృత:.

శ్రూయతే హి మహావీర్యో రావణో రాక్షసాధిప:..1.20.17..
సాక్షాద్వైశ్రవణభ్రాతా పుత్రో విశ్రవసో మునే:.

యదా స్వయం న యజ్ఞస్య విఘ్నకర్తా మహాబల:..1.20.18..
తేన సఞ్చోదితౌ ద్వౌ తు రాక్షసౌ వై మహాబలౌ.
మారీచశ్చ సుబాహుశ్చ యజ్ఞవిఘ్నం కరిష్యత:..1.20.19..

ఇత్యుక్తో మునినా తేన రాజోవాచ మునిం తదా.
న హి శక్తో.?స్మి సఙ్గ్రామే స్థాతుం తస్య దురాత్మన:..1.20.20..

స త్వం ప్రసాదం ధర్మజ్ఞ! కురుష్వ మమ పుత్రకే.
మమ చైవాల్పభాగ్యస్య దైవతం హి భవాన్గురు:..1.20.21..

దేవదానవగన్ధర్వా యక్షా:పతగపన్నగా:.
న శక్తా రావణం సోఢుం కిం పునర్మానవా యుధి..1.20.22..

స హి వీర్యవతాం వీర్యమాదత్తే యుధి రాక్షస:.
తేన చాహం న శక్తో.?స్మి సంయోద్ధుం తస్య వా బలై:..1.20.23..
సబలో వా మునిశ్రేష్ఠ సహితో వా మమాత్మజై:.

కథమప్యమరప్రఖ్యం సఙ్గ్రామాణామకోవిదమ్.
బాలం మే తనయం బ్రహ్మన్ నైవ దాస్యామి పుత్రకమ్..1.20.24..

అథ కాలోపమౌ యుధ్దే సుతౌ సున్దోపసున్దయో:..1.20.25..
యజ్ఞవిఘ్నకరౌ తౌ తే నైవ దాస్యామి పుత్రకమ్.

మారీచశ్చ సుబాహుశ్చ వీర్యవన్తౌ సుశిక్షితౌ.
తయోరన్యతరేణాహం యోధ్దా స్యాం ససుహృద్గణ:..1.20.26..

ఇతి నరపతిజల్పనాద్ద్విజేన్ద్రం
కుశికసుతం సుమహాన్వివేశ మన్యు:.
సుహుత ఇవ మఖే.?గ్నిరాజ్యసిక్త
స్సమభవదుజ్జ్వలితో మహర్షివహ్ని:..1.20.27..6

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే వింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s