ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 19

బాలకాండ సర్గ 19

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 19

తచ్ఛ్రుత్వా రాజసింహస్య వాక్యమద్భుతవిస్తరమ్.
హృష్టరోమా మహాతేజా విశ్వామిత్రో.?భ్యభాషత..1.19.1..

సదృశం రాజశార్దూల! తవైతద్భువి నాన్యథా.
మహావంశప్రసూతస్య వసిష్ఠవ్యపదేశిన:..1.19.2..

యత్తు మే హృద్గతం వాక్యం తస్య కార్యస్య నిశ్చయమ్.
కురూష్వ రాజశార్దూల! భవ సత్యప్రతిశ్రవ:..1.19.3..

అహంనియమమాతిష్ఠే సిధ్యర్థం పురుషర్షభ.
తస్య విఘ్నకరౌ ద్వౌ తు రాక్షసౌ కామరూపిణౌ..1.19.4..

వ్రతే మే బహుశశ్చీర్ణే సమాప్త్యాం రాక్షసావిమౌ.
మారీచశ్చ సుబాహుశ్చ వీర్యవన్తౌ సుశిక్షితౌ..1.19.5..
సమాంసరుధిరౌఘేణ వేదిం తామభ్యవర్షతామ్.

అవధూతే తథాభూతే తస్మిన్నియమనిశ్చయే..1.19.6..
కృతశ్రమో నిరుత్సాహస్తస్మాద్దేశాదపాక్రమే.

న చ మే క్రోధముత్స్రష్టుం బుద్ధిర్భవతి పార్థివ..1.19.7..
తథా భూతా హి సా చర్యా న శాపస్తత్ర ముచ్యతే.

స్వపుత్రం రాజశార్దూల! రామం సత్యపరాక్రమమ్..1.19.8..
కాకపక్షధరం శూరం జ్యేష్ఠం మే దాతుమర్హసి.

శక్తో హ్యేష మయా గుప్తో దివ్యేన స్వేన తేజసా..1.19.9..
రాక్షసా యే వికర్తారస్తేషామపి వినాశనే.

శ్రేయశ్చాస్మై ప్రదాస్యామి బహురూపం న సంశయ:..1.19.10..
త్రయాణామపి లోకానాం యేన ఖ్యాతిం గమిష్యతి.

న చ తౌ రామమాసాద్య శక్తౌ స్థాతుం కథఞ్చన..1.19.11..
న చ తౌ రాఘవాదన్యో హన్తుముత్సహతే పుమాన్.

వీర్యోత్సిక్తౌ హి తౌ పాపౌ కాలపాశవశం గతౌ..1.19.12..
రామస్య రాజశార్దూల !న పర్యాప్తౌ మహాత్మన:.

న చ పుత్రకృతస్నేహం కర్తుమర్హసి పార్థివ!..1.19.13..
అహం తే ప్రతిజానామి హతౌ తౌ విద్ధి రాక్షసౌ.

అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమమ్..1.19.14..
వసిష్ఠో.?పి మహాతేజా యే చేమే తపసి స్థితా:.

యది తే ధర్మలాభం చ యశశ్చ పరమం భువి..1.19.15..
స్థితమిచ్ఛసి రాజేన్ద్ర రామం మే దాతుమర్హసి.

యదిహ్యనుజ్ఞాం కాకుత్స్థ! దదతే తవ మన్త్రిణ:..1.19.16..
వసిష్ఠప్రముఖా: సర్వే తతో రామం విసర్జయ.

అభిప్రేతమసంసక్తమాత్మజం దాతుమర్హసి..1.19.17..
దశరాత్రం హి యజ్ఞస్య రామం రాజీవలోచనమ్.

నాత్యేతి కాలో యజ్ఞస్య యథా.?యం మమ రాఘవ..1.19.18..
తథా కురుష్వ భద్రం తే మా చ శోకే మన: కృథా:.

ఇత్యేవముక్త్వా ధర్మాత్మా ధర్మార్థసహితం వచ:..1.19.19..
విరరామ మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహాముని:.

స తన్నిశమ్య రాజేన్ద్రో విశ్వామిత్రవచశ్శుభమ్..1.19.20..
శోకమభ్యగమత్తీవ్రం వ్యషీదత భయాన్విత:.

ఇతి హృదయమనోవిదారణం
మునివచనం తదతీవ శుశ్రువాన్.
నరపతిరభవన్మహాంస్తదా
వ్యథితమనా: ప్రచచాల చాసనాత్..1.19.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ఏకోనవింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s