ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 10

బాలకాండ సర్గ 10

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 10

సుమన్త్రశ్చోదితో రాజ్ఞా ప్రోవాచేదం వచస్తదా.
యథర్శ్యశృఙ్గస్త్వానీత శ్శ్రుణు మే మన్త్రిభిస్సహ..1.10.1..

రోమపాదమువాచేదం సహామాత్య: పురోహిత:.
ఉపాయో నిరపాయో.?యమస్మాభిరభిచిన్తిత:.. 1.10.2..

ఋశ్యశృఙ్గో వనచరస్తపస్స్వాధ్యయనే రత:.
అనభిజ్ఞస్స నారీణాం విషయాణాం సుఖస్య చ.1.10.3..

ఇన్ద్రియార్థైరభిమతైర్నరచిత్తప్రమాథిభి: .
పురమానాయయిష్యామ: క్షిప్రం చాధ్యవసీయతామ్.. 1.10.4..

గణికాస్తత్ర గచ్ఛన్తు రూపవత్యస్స్వలఙ్కృతా:.
ప్రలోభ్య వివిధోపాయైరానేష్యన్తీహ సత్కృతా:..1.10.5..

శ్రుత్వా తథేతి రాజా చ ప్రత్యువాచ పురోహితమ్.
పురోహితో మన్త్రిణశ్చ తథా చక్రుశ్చ తే తదా..1.10.6..

వారముఖ్యాశ్చ తచ్ఛ్రుత్వా వనం ప్రవివిశుర్మహత్.
ఆశ్రమస్యావిదూరే.?స్మిన్ యత్నం కుర్వన్తి దర్శనే..1.10.7..
ఋషిపుత్రస్య ధీరస్య నిత్యమాశ్రమవాసిన:.

పితుస్సనిత్యసన్తుష్టో నాతిచక్రామ చాశ్రమాత్..1.10.8..
న తేన జన్మప్రభృతి దృష్టపూర్వం తపస్వినా.
స్త్రీ వా పుమాన్వా యచ్చాన్యత్సర్వం నగరరాష్ట్రజమ్.. 1.10.9..

తత: కదాచిత్తం దేశమాజగామ యదృచ్ఛయా.
విభణ్డకసుతస్తత్ర తాశ్చాపశ్యద్వరాఙ్గనా:..1.10.10..

తాశ్చిత్రవేషా: ప్రమదా గాయన్త్యో మధురస్వరా:.
ఋషిపుత్రముపాగమ్య సర్వా వచనమబ్రువన్.. 1.10.11..

కస్త్వం కిం వర్తసే బ్రహ్మన్ జ్ఞాతుమిచ్ఛామహే వయమ్.
ఏకస్త్వం విజనే ఘోరే వనే చరసి శంస న:.. 1.10.12..

అదృష్టరూపాస్తాస్తేన కామ్యరూపా వనే స్త్రియ:.
హార్దాత్తస్య మతిర్జాతా వ్యాఖ్యాతుం పితరం స్వకమ్..1.10.13..

పితా విభణ్డకో.?స్మాకం తస్యాహం సుత ఔరస:.
ఋశ్యశృఙ్గ ఇతి ఖ్యాతం నామ కర్మ చ మే భువి..1.10.14..

ఇహాశ్రమపదో.?స్మాకం సమీపే శుభదర్శనా:.
కరిష్యే వో.?త్ర పూజాం వై సర్వేషాం విధిపూర్వకమ్..1.10.15..

ఋషిపుత్రవచశ్శ్రుత్వా సర్వాసాం మతిరాస వై.
తదాశ్రమపదం ద్రష్టుం జగ్ముస్సర్వాశ్చ తేన తా:.. 1.10.16..

ఆగతానాం తత: పూజామృషిపుత్రశ్చకార హ.
ఇదమర్ఘ్యమిదం పాద్యమిదం మూలమిదం ఫలం చ న:..1.10.17..

ప్రతిగృహ్య చ తాం పూజాం సర్వా ఏవ సముత్సుకా:.
ఋషేర్భీతాశ్చ శీఘ్రం తా గమనాయ మతిం దధు:..1.10.18..

అస్మాకమపి ముఖ్యాని ఫలానీమాని వై ద్విజ .
గృహాణ ప్రతి భద్రం తే భక్షయస్వ చ మా చిరమ్..1.10.19..

తతస్తాస్తం సమాలిఙ్గ్య సర్వా హర్షసమన్వితా:.
మోదకాన్ప్రదదుస్తస్మై భక్ష్యాంశ్చ వివిధాన్ బహూన్..1.10.20..

తాని చాస్వాద్య తేజస్వీ ఫలానీతి స్మ మన్యతే.
అనాస్వాదితపూర్వాణి వనే నిత్యనివాసినామ్..1.10.21..

ఆపృచ్ఛ్య చ తదా విప్రం వ్రతచర్యాం నివేద్య చ.
గచ్ఛన్తి స్మాపదేశాత్తా భీతాస్తస్య పితుస్స్త్రియ:..1.10.22..

గతాసు తాసు సర్వాసు కాశ్యపస్యాత్మజో ద్విజ:.
అస్వస్థహృదయశ్చాసీద్దు:ఖం స్మ పరివర్తతే..1.10.23..

తతో.?పరేద్యుస్తం దేశమాజగామ స వీర్యవాన్.
మనోజ్ఞా యత్ర తా దృష్టా వారముఖ్యాస్స్వలఙ్కృతాః..1.10.24..

దృష్ట్వైవ చ తాస్తదా విప్రమాయాన్తం హృష్టమానసా:.
ఉపసృత్య తతస్సర్వాస్తాస్తమూచురిదం వచ:..1.10.25..

ఏహ్యాశ్రమపదం సౌమ్య! హ్యస్మాకమితి చాబ్రువన్.
తత్రాప్యేష విధిశ్శ్రీమాన్ విశేషేణ భవిష్యతి..1.10.26..

శ్రుత్వా తు వచనం తాసాం సర్వాసాం హృదయఙ్గమమ్.
గమనాయ మతిం చక్రే తం చ నిన్యుస్తదా స్త్రియ:..1.10.27..

తత్ర చానీయమానే తు విప్రే తస్మిన్మహాత్మని.
వవర్ష సహసా దేవో జగత్ప్రహ్లాదయంస్తదా..1.10.28..

వర్షేణైవాగతం విప్రం విషయం స్వం నరాధిప:.
ప్రత్యుద్గమ్య మునిం ప్రహ్వశ్శిరసా చ మహీం గత:..1.10.29..

అర్ఘ్యం చ ప్రదదౌ తస్మై న్యాయతస్సుసమాహిత:.
వవ్రే ప్రసాదం విప్రేన్ద్రాన్మా విప్రం మన్యురావిశేత్..1.10.30..

అన్త:పురం ప్రవిశ్యాస్మై కన్యాం దత్త్వా యథావిధి.
శాన్తాం శాన్తేన మనసా రాజా హర్షమవాప స:..1.10.31..

ఏవం స న్యవసత్తత్ర సర్వకామైస్సుపూజిత:.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే దశమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s