బాలకాండ సర్గ 7

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 7

తస్యామాత్యా గుణైరాసన్నిక్ష్వాకోస్తు మహాత్మన: .
మన్త్రజ్ఞాశ్చేఙ్గితజ్ఞాశ్చ నిత్యం ప్రియహితే రతా: ..1.7.1..

అష్టౌ బభూవుర్వీరస్య తస్యామాత్యా యశస్విన: .
శుచయశ్చానురక్తాశ్చ రాజకృత్యేషు నిత్యశ: ..1.7.2..

ధృష్టిర్జయన్తో విజయస్సిద్ధార్థో హ్యర్థసాధక: .
అశోకో మన్త్రపాలశ్చ సుమన్త్రశ్చాష్టమో.?భవత్ ..1.7.3..

ఋత్విజౌ ద్వావభిమతౌ తస్యా.?.?స్తామృషిసత్తమౌ .
వసిష్ఠో వామదేవశ్చ మన్త్రిణశ్చ తథాపరే ..1.7.4..

విద్యావినీతా హ్రీమన్త: కుశలా నియతేన్ద్రియా: .
శ్రీమన్తశ్చ మహాత్మానశ్శాస్త్రజ్ఞా దృఢవిక్రమా: ..1.7.5..
కీర్తిమన్త: ప్రణిహితా: యథావచనకారిణ: .
తేజ: క్షమాయశ:ప్రాప్తా స్మితపూర్వాభిభాషిణ: ..1.7.6..

క్రోధాత్కామార్థహేతోర్వా న బ్రూయురనృతం వచ: .
తేషామవిదితం కిఞ్చిత్స్వేషు నాస్తి పరేషు వా .
క్రియమాణం కృతం వాపి చారేణాపి చికీర్షితమ్ ..1.7.7..

కుశలా వ్యవహారేషు సౌహృదేషు పరీక్షితా: .
ప్రాప్తకాలం తు తే దణ్డం ధారయేయుస్సుతేష్వపి ..1.7.8..

కోశసఙ్గ్రహణే యుక్తా బలస్య చ పరిగ్రహే .
అహితం చాపి పురుషం న విహింస్యురదూషకమ్ ..1.7.9..

వీరాశ్చ నియతోత్సాహా రాజశాస్త్రమనుష్ఠితా: .
శుచీనాం రక్షితారశ్చ నిత్యం విషయవాసినామ్ ..1.7.10..

బ్రహ్మ క్షత్రమహింసన్తస్తే కోశం సమపూరయన్ .
సుతీక్ష్ణదణ్డాస్సంప్రేక్ష్య పురుషస్య బలాబలమ్ ..1.7.11..

శుచీనామేకబుద్ధీనాం సర్వేషాం సమ్ప్రజానతామ్ .
నాసీత్పురే వా రాష్ట్రే వా మృషావాదీ నర: క్వచిత్ ..1.7.12..

కశ్చిన్న దుష్టస్తత్రాసీత్పరదారరతో నర: .
ప్రశాన్తం సర్వమేవాసీద్రాష్ట్రం పురవరం చ తత్ ..1.7.13..

సువాససస్సువేషాశ్చ తే చ సర్వే సుశీలిన: .
హితార్థం చ నరేన్ద్రస్య జాగ్రతో నయచక్షుషా ..1.7.14..

గురోర్గుణగృహీతాశ్చ ప్రఖ్యాతాశ్చ పరాక్రమే .
విదేశేష్వపి విజ్ఞాతాస్సర్వతో బుద్ధినిశ్చయాత్ ..1.7.15..

సన్ధివిగ్రహతత్త్వజ్ఞా: ప్రకృత్యా సమ్పదాన్వితా: ..1.7.16..
మన్త్రసంవరణే శక్తాశ్శ్లక్ష్ణాస్సూక్ష్మాసు బుద్ధిషు .
నీతిశాస్త్రవిశేషజ్ఞాస్సతతం ప్రియవాదిన: ..1.7.17..

ఈదృశైస్తైరమాత్యైస్తు రాజా దశరథో.?నఘ: .
ఉపపన్నో గుణోపేతైరన్వశాసద్వసున్ధరామ్ ..1.7.18..

అవేక్షమాణశ్చారేణ ప్రజా ధర్మేణ రఞ్జయన్ .
ప్రజానాం పాలనం కుర్వన్నధర్మాన్పరివర్జయన్ ..1.7.19..
విశ్రుతస్త్రిషు లోకేషు వదాన్యస్సత్యసఙ్గర: .
స తత్ర పురుషవ్యాఘ్రశ్శశాస పృథివీమిమామ్ ..1.7.20..

నాధ్యగచ్ఛద్విశిష్టం వా తుల్యం వా శత్రుమాత్మన: .
మిత్రవాన్నతసామన్త: ప్రతాపహతకణ్టక: ..1.7.21..
స శశాస జగద్రాజా దివం దేవపతిర్యథా .

తైర్మన్త్రిభిర్మన్త్రహితే నియుక్తై-
ర్వృతో.?నురక్తై: కుశలైస్సమర్థై: .
స పార్థివో దీప్తిమవాప యుక్త-
స్తేజోమయైర్గోభిరివోదితో.?ర్క: ..1.7.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే సప్తమస్సర్గ: ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s