ముంగిలి » Dict » Starts with O

Starts with O


Index of the Telugu-English Dictionary by Dileep.M(దిలీపు మిరియాల )

(


?


+

A


B


C

D


E


F

G


H


I

J


K


L

M


N


O

P


Q


R

S


T


U

V


W


X


Y


Z


O’ clock


O.S.

Oaf


Oafish


Oak

Oaken


Oakum


Oar

Oasis


Oat


Oaten


Oath


Oatmeal


Oats


Obduracy


Obdurate


Obedience


Obedient


Obediently


Obeisance


Obelisk


Oberon

Obesity


Obit


Obituary

Object


objection


Objectionable

Objective


Objector


Objurgation


Objurgatory


Oblation


Obligation


Obligatory


Obliged


Obliging


Obligingly


Oblique


Obliquely


Obliqueness


Obliquity

Obliterated


Obliteration


Oblivion

Oblivious


Oblong


Obloquy

Obnoxious


Obnoxiously


Obscene


Obscenely


Obsceneness,Obscenity


Obscure


Obscurely


Obscurity


Obsequies


Obsequious


Obsequiously


Obsequiousness


Observable


Observance

Observant


Observation


Observatory

Observer


Obsolete


Obsoleteness

Obstacle


Obsteric


Obstinacy


Obstinate


Obstinately


Obstinateness


Obstreperous


Obstreperously


Obstruction


Obstructive


Obstructiveness


Obtainable


Obtained


Obtruncated

Obtrusion


Obtrusive


Obtuse

Obtuseness


Obviate


Obvious

Obviously


Obviousness


Occasion


Occasional


Occidental


Occiput


Occult


Occupancy


Occupant


Occupation


Occupied


Occupier


Occurence


Ocean

Ochre


Octagon


Octave

Octavo


October


Octogenrian

Octupled


Ocular


Oculist


Oddity


Oddly


Oddness


Odds


Ode


Odious


Odiously


Odiousness


Odium


Odium Theologicum


Odoriferous

Odoriferousness


Odorous


Odour

OEconomy


OEcumenical


OEsophagus

Of


of cows


Of Yore


Off


Off!


Offal


Offence


Offenceless


Offender


Offensive


Offensively


Offer


Offered


Offering

Offhand


Office


Officer

Officered


Official


Officially

Officious


Officiously


Officiousness


Offing


Offset


Offsourings


Offspring


Oft


Often


Oftentimes


Oftimes


Ogle


Ogling


Oglio

Ogre


Ogress


Oh ! o

oho !


Oil


Oil cake

Oil colours


Oiled-butter


Oiliness


Oiling


Oilman


Oilman’s stores


Oilmill


Oily


Ointment


Old


Oldfashioned


Oldness


Oleaginous


Oleander

Olfactory


Olibanum


Oligarchical

Oligarchy


Olio


Olive

Olla Podrida


Olympio


Olympus


Ombre


Omega


Omelet


Omen


Omentum


Ominous


Ominously


Omission


Omitted


Omlet


Omnibus

Omnipotence


Omnipotent


Omnipresence

Omnipresent


Omniscience


Omniscient

Omnium


Omnium-gatherum


On Horse-back


On Ship-board


On, (or,)Upon


On, Upon


Once


Ondit


One


Oneness


Onerous


Onion


Only


Onomatopeia

Onset


Onslaught


Ontology

Onus


Onward


Onyx

Ooze


Oozings


Oozy


Opacity


Opake


Opal


Opaque


Open


Opened


Openhanded


Openhearted


Opening


Openly


Openmouthed

Openness


Opera


Operation

Operative


Operator


Operose

Ophir


Ophites


Ophthalmia


Opiate


Opinated, opinative


Opinion


Opinionative


Opium


Opodeldoc


Opossum


Opponent


Opporser


Opportune


Opportunity

Opposed


Opposing


Opposite

Opposition


Oppressed


Oppression

Oppressive


Oppressor


Opprobrious


Opprobrium


Optative


Optic


Optical


Optician


Opticks


Option


Optional


Opulence


Opulent


Opuntia

Or


Oracle


Oracular

Oral


Orally


Orange

Orangery


Orang-outang


Oration


Orator


Oratorical


Oratory


Orb


Orbed


Orbit


Orchard


Orchetra


Ordained


Ordeal


Order

Orderliness


Orderly


Ordinal

Ordinance


Ordinarily


Ordinary

Ordination


Ordnance


Ords


Ordure


Ore


Orgainist


Organ


Organic, Organical


Organically


Organization


Organized


Orgasm


Orgies


Orient

Oriental


Orientalism


Orientalist

Orifice


Origin


Original

Originality


Originally


Oriole


Orison


Orissa


Ormus


Ornament


Ornamental


Ornamentally


Ornamented


Ornate


Ornithology


Orphan


Orphaned

Orpiment


Orris


Ort

Orthodos


Orthoepist


Orthographical

Orthographically


Orthography


Orthopy


Ortolan


Orts


Oscitancy


Osier


Ospray


Osseous


Ossification


Ossifled


Ossifrage


Ostensible


Ostent

Ostentation


Ostentatious


Ostentatiously

Osteology


Ostler


Ostracism

Ostrich


Other


Otherwise


Otter


Otto


Ottoman


Otubidding


Ouch


Ought


Ounce


Our


Ours


Ourselves


Ousel

Out


Outbreak


Outcast

Outcry


Outer


Outermost

Out-house


Outlandish


Outlaw


Outlawry


Outlaying


Outlet


Outline


Outliver


Outly


Outlying


Outmost


Outrage


Outraged


Outrageous

Outrageously


Outrageousness


Outre

Outrider


Outrigger


Outright

Outrivalling


Outsatnd


Outset


Outside


Outskirts


Outspeaking


Outspoken


Outspread


Outstanding


Outstation


Outstretch


Outstretched


Outturn


Outward

Outwardly


Outwards


Outwitted

Outwork


Oval


Ovary

Ovation


Oven


Over


Overagainst


Overanxious


Overawed


Over-balanced


Over-bearing


Overboard


Overboiled


Overcast


Overchage


Overcome


Overdone

Overdose


Overdue


Overfed

Overflow


Overflowing


Overgreat

Overgrown


Over-growth


Overlether


Over-long


Over-match


Overmuch


Overmuchness


Over-night


Over-officious


Over-past


Over-pay


Overplus


Overpowered


Overpowering

Overpoweringly


Over-reached


Over-reaching

Over-riden


Over-ripe


Over-roasted

Over-running


Overseen


Over-seer


Oversight


Over-sized


Oversoon


Overspent


Overstocked


overt


Overtasked


Overthrown


Overthrw


Overtly


Overtook

Overture


Overweak


Overwearied

Overweening


Overweight


Overwhelmed

Overwhelming


Overwhelmingly


Overwise


Overworked


Overwrought


Over-zealous


Oviparous


Owing


Owing to


Owl


Owlet


Own


Owned


Owner

Ownership


Ox


Oxalic-acid

Oxen


Oxgall


Oxhide

Oxide


Oxlips


Oxstall


Oxymel


Oyer


Oyes, Oyes


Oyster


Oysterwench

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s