ముంగిలి » Dict » Starts with M

Starts with M

Index of the Telugu-English Dictionary by Dileep.M(దిలీపు మిరియాల )

(


?


+

A


B


C

D


E


F

G


H


I

J


K


L

M


N


O

P


Q


R

S


T


U

V


W


X


Y


Z


Methodical


Methodically

Methodism


Methodist


Methodistical

Methodistically


Methought


Metonymy

Metre


Metrical


Metropolis


Metropolitan


Mettle


Mettled


Mettlesome


Mew


Mewling


Mezereon


Mezzointo


Miasmata


Mica


Micaccous

Mice


Michaelmas


Micher

Mickle


Microcosm


Micrometer

Microscope


Microscopic


Mid


Midcourse


Mid-day


Middle


Middle-aged


Middlemost


Middling


Midge


Mid-heaven


Midland


Midleg


Mulatto

Mulberry


Mulct


Muleteer

Mulish


Mull mull


Muller

Mullet


Mulligrubs


Multifarious


Multiple


Multiplicand


Multiplication


Multiplicator


Multiplicity


Multiplied


Multiplier


Multitude


Multitudinous


Mum


Mummer

Mummery


Mummy


Mumper

Mumping


Mumps


Mundane

Mundungus


Mungoose


Mungrel


Municipal


Municipalitiy


Munificence


Munificent


Munificently


Muniment


Munjaul


Munjeet


Mural


Murder


Murderer

Murderess


M 702Luxury


M Abbrevation.

M. D.


Ma’am, mam


Macaroni

Macaroon


Macau, Maccau


Mace


Mace-bearer


Maceration


Machanic


Machiavel


Machination


Machine


Machinery


Mackaw


Mackerel


Mad


Madam

Madcap


Madder


Made

Madeira


Madhouse


Madly

Madman


Madness


Madonna


Madras


Madrigal


Magazine


Maggot


Maggotty


Magi


Magic


Magically


Magician


Magic-lantern


Magisterial

Magisterially


Magistracy


Magistrate

Magna-charta


Magnainmously


Magnanimity

Magnanimous


Magnates


Magnesia


Magnet


Magnetic, Magnetical


Magnificence


Magnificent


Magnificently


Magnifick


Magnifico


Magnified


Magnifier


Magnitude


Magnolia

Magpie


Mahogany


Mahomedan, Mahometan

Mahratta


Maid


Maiden

Maidenhead


Maidenly


Maidmarian


Maidservant


Mail


Mailed


Maim


Main


Maina


Mainifest


Mainland


Mainly


Mainmast


Mainprize

mainsail


Mainstay


Mainstreet

maintainable


Maintainer


Maintenance

Maintop


Mainyard


Maize


Majestic


Majestic, Majestican


Majestically


majesty


Major


Majority


Make


Makebate


Maker


Makeweight


Malabar

Mal-administration


Malady


Malapert

Malaria


Malcontent


Male

Malecontent


Malediction


Malefactor


Malevolence


Malevolent


Malfesance


Malformation


Malice


Malicious


Maliciously


Malign


Malignancy


Malignant


Malignantly

Malignity


Malingerer


Mall

Mallard


Malleability


Malleable

Mallet


Mallows


Malmsey


Malpractice


Malt


Maltster


Malversation


Malwa


Mama,Mamma


Mammon


Mammoth


Man


Manacles


Manageable

Managed


Management


Manager

Manauvre


Manauvring


Manchet

Mandamus


Mandarin


Mandate


Mandible


Mandrake


Mane


Manege


Manes


Manful


Mangalore


Mange


Mangel-wurzel


Manger


Mangled

Mango


Mangrove


Mangy

Manhood


Mania


Maniac

Manifest


Manifested


manifestiation


Manifestly


Manifesto


manifold


Manikin


Manipulation


Mankind


Manlines


Manly


Manna


Manner


Mannerism

Mannerist


Mannerly


Mannikin

Mannish


Manor


Manse

Manslaughter


Manslayer


Mantel piece


Mantilla


Mantle


Mantle piece


Mantua


Mantuamaker


Manual


Manufactory


Manufacture


Manufactured


Manufacturer


Manufacturing town

Manumission


Manure


Manuscript

Many


Many-coloured


Manytimes

Map


Maple


Maranatha


Marasmus


Marauder


Maravedi


Marble


Marbled


Marblehearted


Marcasite


March


Marchpane


Mare


Marechioness

Mareschal


Margent


Margin

Marginal


Margosa


Margrave

Margravine


Marigold


Marine


Mariner


Marital


Maritime


Marjorum


Mark


Marked


Marker


Marketable


Market-day


Market-folks


Marketman

Market-place


Market-rice


Marketting

Market-town


Marking ink


Marking nut

Marksman


Marl


Marline-spike


Marlipit


Marmalade


Marmot


Maroons


Marplot


Marquis


Marriage


Marriageable


Married


Marrow


Marrow-bone

Marrowfat-peas


Marrowless


Marry

Mars


Marshal


Marshalled

Marshalsea


Marshy


Mart


Marten


Martial


Martin


Martinet


Martingal


Martinmas


Martyr


Martyrdom


Martyred


Martyrology


Marvel

Marvellously


Marvellousness


Mary-gold

Masculine


Mash


Mask

Masker


Masoleum


Mason


Masonry


Masoolah boat


Masquerade or Masquerading


Masquerader


Mass


Massacre


Massiness, Massiveness


Massive


Mast


Masted


Master

Master-hand


Masterly


Masterpiece

Mastership


Master-stroke


Mastery

Mastication


Mastich


Mastiff


Mastless


Masulipatam


Mat


Matadore


Matayar


Match


Matchless


Matchlessly


Matchlock


Match-maker


Mate

Material


Materialist


Materiality

Materially


Materia-medica


Maternal

Maternity


Mathematical


Mathematically


Mathematician


Mathematics


Matin


Matins


Matrice


Matricide


Matriculated


Matriculation


Matrimonial


Matrimony


Matrix

Matron


Matronly


Matross

Matted


Matter


Mattins

Mattock


Mattress


Mature


Maturity


Maty


Maudlin


Maugre


Maukish


Maul


Mauled


Maund


Maundy-Thursday


Mauvaise honte


Mavis

Maw


Mawkish


Mawkishness

Maw-worm


Maxillary


Maxim

Maximum


May


May-be or Mayhap


May-bug


May-day


May-dew


May-game


Mayhap


Mayor


Mayoralty


Mayoress


May-pole


Maze


Mazed

Mazy


Me


Mead

Mead, Meadow


Meager, Meagre


Meal

Mealman


Mealy


Mean


Meander


Meaning


Meanly


Meanness


Means


Meant


Meantime, Meanwhile


Measles


Measure


Measured


Measurement

Measuring


Meat


Meathe

Mechanic, or Mechanical


Mechanical


Mechanics

Mechanism


Medal


Medalist


Medallic


Medallion


Meddler


Meddlesome


Mediation


Mediator


Mediatorial


Medical


Medically


Medicated


Medicinal

Medicinally


Medicine


Medico

Mediocre


Mediocrity


Meditated

Meditation


Meditative


Mediterranean


Medium


Medler


Medley


Medullary


Meed


Meek


Meekly


Meekness


Meer


Meet


Meeting

Meetinghouse


Meetly


Meetness

Megreness


Megrim


Melancholy

Melangy


Melee


Melioration


Mellifluence


Mellifluent, Mellifluous


Mellow


Mellowness


Melodious


Melodiously


Melodiousness


Melodrama


Melody


Melon


Melted

Melting


Mem


Member

Membranaceous


Membrane


Membraneous, Membranous

Memento


Memoir


Memorable


Memorandum


Memorial


Memorialist


Memory


Men


Menace


Menacing


Menage


Mendacious


Mendacity


Mender

Mendicant


Mendicity


Mends

Menial


Menses


Menstrual

Menstruation


Menstruous


Menstruum


Mensuration


Ment


Mental


Mentally


Mention


Mentioned


MER 727Merit


Mercall


Mercantile


Mercenary


Mercer

Mercery


Merchandise


Merchant

Merchantman


Mercifuiness


Merciful

Mercifully


Mercilessly


Mercury


Mercy


Mercy-seat


Mere


Merecurial


Merely


Meretricious


Meretriciously


Meridian


Merited


Meritorious


Meritoriously

Meritoriousness


Merlin


Mermaid

Merrily


Merrimaking


Merriment

Merry


Merryandrew


Merry-go-round


Merry-making


Merry-man


Merry-thought


Meseems


Mesentery


Mesh


Mesmer


Mess


Message


Messenger


Messiah

Messieurs


Messing


Messmate

Messuage


Met, met,the past and part of Meet


Metacarpus

Metal


Metallic


Metallurgist


Metallurgy


Metamorphose


Metamorphosed


Metamorphosis


Metaphor


Metaphorical


Metaphorically


Metaphrase


Metaphysical


Metaphysicks


Metastasis

Metayar


Metempsychosis


Meteor

Meteorological


Meteorologist


Meteorology

Meter


Meterialism


Metheglin


Methinks


Method


Midmost


Midnight


Midriff


Midshipman


Midst


Midstream


Midsummer


Midway


Midwife

Midwifery


Midwinter


Mien

Miff


Might


Mightily

Mightiness


Mighty


Mignonette


Migration


Migratory


Mild


Mildew


Mildewed


Mildly


Mildness


Mile


Milepedes


Milestone


Miliary

Military


Militia


Milk

Milkhedge


Milkiness


Milking

Milkmaid


Milkman


Milkpail


Milkpan


Milkpottage


Milksop


Milkteeth


Milkwarm


Milkwhite


Milkwoman


Milky


Milky-way


Mill


Milldam

Milled


Millenium


Miller

Millet


Mill-horse


Milliner

Millinery


Million


Millionnaire


Millpond


Millstone


Milt


Mimetick


Mimick


Mimickry


Mimini,Piminy


Mimosa


Mina


Minaret


Minatory

Mince-meat


Mincingly


Mind

Minded


Mindful


Mindfully

Mine


Miner


Mineral


Mineralogist


Mineralogy


Minerva


Mingled


Miniature


Minikin


Minim


Minimum


Minion


Minished


Minister

Ministerial


Ministrant


Ministration

Ministry


Minium


Minnow

Minor


Minority


Minotaur


Minstrel


Minstrelsy


Mint


Mintage


Mintmaster


Minuendo


Minuet


Minute


Minutely


Minuteness


Minutia

Minx


Miracle


Miraculous

Mirage


Mire


Mirror

Mirth


Mirthful


Miry


Mis


Misacceptation


Misadventure


Misanthrope


Misanthropic


Misanthropy


Misapplication


Misapplied


Misapprehension


Misappropriation


Misbegotten

Misbehaved


Misbehaviour


Misbelief

Miscalled


Miscarriage


Miscellaneous

Miscellany


Mischance


Mischief


Mischiefmaker


Mischiefmaking


Mischievous


Mischievously


Mischievousness


Misconception


Misconduct


Misconducted


Misconstruction


Miscreant


Miscreated

Misdeed


Misdemeanor


Misdoer

Miser


Miserable


Miserably

Miserly


Misery


Misfangled


Misfashioned


Misfortune


Misgiving


Misgovernment


Misguidance


Misguide


Mishap


Misinformation


Misinterpretation


Misjoined


Misjudged

Misjudging


Mislaid


Misled

Misletoe


Mismanaged


Mismanagement

Mismatched


Misnamed


Misnomer


Misogamist


Misogynist


Misplaced


Misprision


Mispronunciation


Misproportioned


Misquotation


Misrepresentation


Misrepresented


Misrule


Miss

Missal


Misshapen


Missile

Missing


Mission


Missionary

Missionaryism


Missioner See Missionary


Missive


Mist


Mistaen


Mistake


Mistakenly


Mister


Mistimed


Mistiness


Mistletoe


Mistook


Mistress


Mistrust

Mistrustful


Mistry or Maistre


Misty

Misunderstanding


Misusage


Misuse

Mitch, milsh


Mite


Mithridate


Mitigated


Mitigation


Mitigatory


Mitre


Mitred


Mittens


Mixed


Mixen


Mixing


Mizen


Moan

Moat


Mob


Mobbish

Mobcap


Mobility


Mocho-stone

Mock


Mocker


Mockery


Mockingbird


Mode


Model


Moderate


Moderated


Moderately


Moderation


Moderator


Modern


Modernized


Moderns

Modest


Modestly


Modesty

Modesty piece


Modicum


Modification

Modified


Modish


Modishly


Modulation


Modus


Mofussil


Mogul


Mohair


Moidore


Moiety


Moist


Moistness


Molasses


Mole

Molecricket


Molehill


Moleskin

Molestation


Mollification


Mollified

Molosses


Molten


Moly


Moment


Momentarily


Momentary


Momentons


Momentum


Momordica Charintia


Momus


Monachism


Monad


Monarch


Monarchical

Monarchy


Monastic


Monday

Money


Money-changer


Moneyed

Moneymatter


Monger


Mongoose


Mongrel


Monitor


Monitory


Monk


Monkery


Monkey


Monkish


Monody


Monogamist


Monogamy


Monogram

Monologue


Monomania


Monopolist

Monopoly


Monosyllabic


Monotonous

Monotonously


Monotony


Monsieur


Monsoon


Monster


Monstrous


Monstrously


Monteith


Month


Monthly


Monument


Monumental


Moochy wood


Mood

Moody


Moolight


Moon

Moon-beam


Mooneyed


Moonlit

Moonshine


Moonstone


Moonstruck


Moor


Moorcock


Moorings


Moorish


Moorland


Moorman


Mootcase


Mop


Mope


Moping


Moppet

Moral


Morale


Moralist

Morality


Morally


Morals

Morass


Morbid


More


Moreover


Morgue


Morn


Morning


Morocco


Morose


Morosely


Moroseness, Morosity


Morpheus


Morphine


Morris or Morris-dance

Morrow


Morsel


Mortal

Mortality


Mortally


Mortar

Mortgage


Mortgagee


Mortice


Mortification


Mortified


Mortifying


Mortise


Mortmain


Mosaic


Moses


Moslemin


Mosque


Moss


Moss-trooper

Mossy


Most


Mostly

Mote


Moth


Mother

Mother o’pearl


Motherless


Motherly


Mother-wit


Mothery


Mothy


Motion


Motionless


Motive


Motley


Mottled


Motto


Mould


Mouldering

Mouldiness


Moulding


Mouldy

Mound


Mount


Mountain

Mountaineer


Mountainous


Mountebank


Mountebankism


Mounted


Mounting


Mourner


Mournful


Mournfully


Mournfulness


Mourning


Mouse


Mouse-deer


Mouser

Mouth


Mouthed


Mouthful

Mouth-piece


Move


Moveability

Moveable


Moveables


Moved


Moveless


Movement


Moving


Movingly


Mow


Mrs


MS


Much


Mucilage


Muck


Muckworm

Mucky


Mucous


Mucus

Mud, mud


Muddily


Muddiness

Muddled


Muddy


Muff


Muffin


Muffled


Muffler


Mufti


Mug


Muggy


Murderous


Muriatic acid


Murk


Murky


Murmur

Murrain


Musalman


Muscadel

Muscadine


Muscle


Muscovado sugar

Muscovy


Muscular


Muse


Museum


Mushroom


Music


Musical


Musically


Musician


Musk


Muskdeer


Musket


Musketeer


Musketo

Musketry


Muskito


Muskmelon

Muskrat


Muskrose


Musky

Muslin


Musquet


Musquito


Mussulman


Mussulmans


Must


Mustaches


Mustard


Muster


Mustermaster


Muster-roll


Mustiness


Musty


Mutability

Mutable


Mutableness


Mutation

Mutatis Mutandis


Mute


Mutely

Mutilated


Mutilation


Mutineer


Mutinous


Mutinously


Mutteringly


Mutton


Mutton-fist


Mutual


Mutually


Muzzle


My


Myna


Myriad

Myrmidon


Myrobalan


Myrrh

Myself


Mysteriously


Mysteriousness

Mystery


Mystical


Mystically


Mystification


Mystified


Mythological


Mythologically


Mythologist


Mythology

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s