ముంగిలి » Dict » Starts with L

Starts with L

Index of the Telugu-English Dictionary by Dileep.M(దిలీపు మిరియాల )

(


?


+

A


B


C

D


E


F

G


H


I

J


K


L

M


N


O

P


Q


R

S


T


U

V


W


X


Y


Z


Laboriousness


Labour

Laboured


Labourer


Labyrinth

Labyrinthine


Lac


Lace

Laced


Lacerated


Laceration


Lace-work


Lachrymatory


Lacing


Lack


Lackadaisical


Lackaday


Lackbrain


Lacker


Lacker,Lacquer


Lackered


Lackey

Lacklustre


Laconic


Laconically

Lacquer


Lacquey


Lactation

Ladder


Laden


Lading, ladi’ing


Ladle, ladel


Lady


Lady-bird


Lady-day


Lady-like


Ladyship


Ladysmock


Lag, lag


Lagoon


Laic, Laical


Laid

L


L.L.D.


La

Lab


Label


Labelled

Labial


Laboratory


Laborious


Laboriously


Lain


Lair


Laird


Laity


Lake


Lamb


Lambent


Lambkin


Lambs-wool


Lame

Lamed


Lamellated


Lamely

Lameness


Lament


Lamentable

Lamentably


Lamentation


Lamia


Lamina


Laminated


Lammas


Lamp


Lampblack


Lamp-oil


Lampoon


Lamprey


Lance


Lanceolate


Lancer

Lancet


Lancinating palns


Land

Landau


Landboard


Landed

Landflood


Landforces


Landgrave


Landholder


Landing


Landing, Landing-place


Landlady


Landlocked


Landlord


Landmark


Landscape


Landship


Land-tax


Land-waiter

Landward


Landwind


Lane

Langoti


Language


Languaged

Languid


Languidness


Languishing


Languishingly


Languishment


Lank


Lansguenet


Lantern


Lantern-jaws


Lap


Lapdog


Lapful


Lapidary


Lapidation

Lapis-lazuti


Lappet


Lapse

Lapsed


Lapwing


Larboard

Larceny


Larch


Lard


Larder


Largely


Largeness


Largess


Lark


Larkspur


Larum


Larva


Lascar


Lascivious


Lasciviously

Lash


Lashing, Lashings


Lass

Lassitude


Last


Lasting

Lastly


Lat


Latch


Latchet


Late


Lateen


Lately


Lateness


Latent


Later


Lateral


Laterally


Laterite


Laterite-stone

Lateritious


Latest


Lath

Lathe


Lather


Latice

Latin


Latinism


Latinist


Latinity


Latinized


Latish


Latitude


Latitudinarian


Latitudinarianism


Latten


Latter


Latterly


Latticed


Laudable

Laudably


Laudanum


Lauded

Laugh


Laughable


Laughingstock

Laughter


Laundress


Laundry


Laureate


Laurel


Laureled


Lavement


Lavender


Lavish


Lavishly


Lavolta


Lawful


Lawful, la”ful


Lawfully

Lawgiver


Lawless


Lawlessly

Lawlessness


Lawn


Lawsuit

Lawyer


Lax


Laxative


Laxity, Laxness


Laxly


Lay


Layer


Layman


Laystall


Lazar


Lazaretto


Lazar-house


Lazaroni


Lazily

Laziness


Lazy


Lazzaretto

Lazzaroni


Lb. or Pound


Ld

Ldp


Lea


Leacher


Lead


Leaden


Leader


Leading


Leading-strings


Leaf


Leafed


Leafiness


Leafless


Leaflet


Leafy

League


Leagued


Leak

Leakage


Leaky


Lean

Leaning


Leanness


Leap


Leap-frong


Leap-year


Learned


Learnedly


Learner


Learning


Learnt


Lease


Leash


Leasing


Least

Leather


Leather-dresser


Leathern

Leathsome


Leave


Leaved

Leaven


Leaves


Leavings


Lebel


Leberation


Lecherou


Lecherouness


Lecherously


Lection


Lecture


Led


Ledge


Ledger


Led-horse

Lee


Lee, Lees


Leech

Leechcraft


Leek


Leer

Lee-shore


Leeward


Leeway


Left


Leg


Legacy


Legal


Legality


Legalized


Legally


Legate


Legatee


Legation


Legend

Legendary


Leger


Legerdemain

Legged


Leggiags


Legibility

Legible


Legibly


Legion


Legislation


Legislative


Legislator


Legislature


Legitimacy


Legitimate


Legitimately


Legumes


Leguminous


Leisure


Leisurely

Leman


Lemma


Lemon

Lemonade


Lender


Lenghened

Length


Lengthwise


Lengthy


Leniency


Lenient


Lenitive


Lenity


Lens


Lent


Lenten


Lentil


Lentisc


Leo


Leonine

Leopard


Leper


Leprous

Less


Lessee


Lessened

Lesser


Lesson


Lessor


Lest


Let


Letcher


Lethal


Lethargic, Lethargical


Lethargy


Lethean


Letter


Lettering


Letter-Press


Lettrered

Lettuce


Levant


Level

Leveller


Levelling


Lever

Leveret


Leviable


Leviathan


Levite


Levitical


Levity


Levy


Lewd


Lewdly


Lewdness


Lexicogaphy


Lexicographer


Ley, or lie


Liability

Liable


Lialc


Liar

Liasion


Libation


Libeller

Libellous


Liberal


Liberality


Liberally


Liberated


Liberator


Libertine


Liberty


Libidinous


Libidinously


Libra


Librarian


Library


Libration

Lice


License


Licenser

Licentiate


Licentious


Licentiously

Licentiousness


Lick


Lickerish, or Liquorish


Licking


Licorice, or Liquorice


Lictor


Lid


Lie


Lief


Liege


Lien


Lier


Lieu


Lieut

Lieutenancy


Lieutenant


Life

Lifeblood


Lifegiving


Lifeguard

Lifeless


Lifelessly


Lifelessness


Life-Preserver


Life-time


Lift


Ligament, Ligature


Light


Lightening


Lighter


Lighterman


Light-fingered


Light-footed


Lightheaded, lit-hed’ed

Lightly


Light-minded


Lightness

Lightning


Lights


Lightsome

Lign-aloes


Ligneous


Lignum-vite


Ligure


Like


Likelihood, Likeliness


Likely


Likeminded


Likemindedness


Likeness


Likewise


Liking


Lilac


Lilied

Lilliput


Lilliputian


Lily

Lilylivered


Limb


Limbeck

Limber


Limberness


Limbo


Lime


Limed-twigs


Limekiln


Limestone


Limewater


Limit


Limitation


Limited


Limmer


Limpet


Limpid

Limpld


Limy


Lin

Linchpin


Linctus


Linden

Line


Lineage


Lineal


Lineaments


Linear


Linen


Linendraper


Ling


Lingering


Lingeringly


Lingo


Lingua franca


Linguist


Liniment

Lining


Link


Linked

Links


Linnet


Linseed

Linstock


Lint


Lintel


Lion


Lioness


Lip


Lipped


Liquefaction


Liqueflable


Liquid


Liquidated


Liquidation


Liquor


Liquorice

Liquorish


Liquorishly


Liquorishness

Lisping


Lispingly


Lissome

List


Listenlessly


Lists


Lit


Litany


Literal


Literality


Literally


Literary


Literati


Literature


Litharge


Lithe


Lithographic

Lithography


Lithotomist


Lithotomy

Litigant


Litigated


Litigation

Litigious


Litigiousness


Litter


Little


Littleness


Liturgy


Live


Livelihood


Liveliness


Livelong


Lively


Liver


Liverwort


Livery

Liveryman


Lives


Livid

Lividness


Living


Livre

Lixivium


Lizard


Lo


Loach


Load


Loadstar


Loadstone


Loaf


Loaf-sugar


Loam


Loamy


Loan


Loath


Loathed

Loathing


Loathsomeness


Loaves

Lobdy


Lobe


Lobster

Locacative case in grammar


Local


Locality


Location


Loch


Lock


Locker


Locket


Locomotion


Locomotive


Locum-tenens


Locust


Lodestar


Lodestone

Lodge


Lodged


Lodgement

Lodger


Lodging


Loftily

Loftiness


Lofty


Log


Log line


Logarithm


Loggats


Loggerhead


Logic


Logical


Logically


Logician


Logomachy


Logwood


Loin

Loiterer


Loitering


Lollipop

Lone


Loneliness


Lonely

Long


Longboat


Longcloth


Longe


Longer


Longevity


Longheaded


Longing


Longingly


Longish


Longitude


Longitudinal


Longitudinally


Longlife

Long-lived


Longshore wind


Long-suffering

Longways


Longwindedness


Longwise

Loo


Looby


Look


Looker


Looking


Looking-glass


Loom


Looming


Loon


Loop


Loophole


Loose


Loosed


Loosely

Loosened


Looseness


Lopped

Loppings


Lopsided


Loquacious

Loquacity


Lord


Lord Mayor


Lordiness


Lording


Lordly


Lordship


Lore


Lorhe


Lorn


Lory


Loss


Lost


Lot

Lota


Lote


Loth

Lothario


Lothed


Lothing

Lotion


Lottery


Loud


Loudly


Loudness


Lough


Louis, or Louisd” or


Lounge


Lounger


Lour


Louse


Lousiness


Lousy


Lout

Loutish


Loutishness


Lovable

Love


Loveable


Loveapple

Loveletter


Loveliness


Lovelorn


Lovely


Lover


Lovesick


Lovetale


Loving


Loving kindness


Lovingly


Low


Low-countries


Lower


Lowered

Loweringly


Lowermost


Lowest

Lowing


Lowlands


Lowliness

Lowlived


Lowly


Lown


Lowness


Lowspirited


Low-water


Loxia


Loyal


Loyalist


Loyally


Loyalty


Lozenge


Lubber


Lubberly

Lubricity


Lucerne


Lucid

Lucifer


Lucina


Luck

Luckily


Luckiness


Luckless


Luckpenny


Lucky


Lucrative


Lucre


Luculent


Ludicrous


Ludicrously


Ludicrousness


Lug


Luggage


Lugubrious

Lugubriously


Lukewarm


Lukewarmly

Lukewarmness


Lull


Lullaby

Lumbago


Lumber


Lumbered


Lumbering


Luminary


Luminous


Luminously


Lump


Lumping, Lumpish


Lumpy


Lum-sugar


Lunacy


Lunar, Lunary


Lunatic

Lunation


Lunch


Lunch, lansh

Luncheon


Lund


Lunes

Lunette


Lung


Lunge


Lungotee


Lungs


Lupiness


Lurch


Lurcher


Lure


Lurid


Lurking


Luscious


Lusciousness


Lush

Lust


Lustful


Lustfully

Lustily


Lustiness


Lustral

Lustration


Lustre


Lustring


Lustrous


Lusty


Lusus Nature


Lutanist


Lute


Luted


Lutestring


Luxation


Luxuriancy


Luxuriant


Luxurince

Luxurious


Luxuriously


Luxuriousness

Lyar


Lye


Lying

Lymph


Lynx


Lyre


Lyric, Lyrical


Lyrist

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s